click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  با گام های بلندتر و استوارتر به پیش

  درودهای آتشین هنرمندان و نویسندگان به پیکارگران کارگری

  ??????? ????? ????? ????? ? ????? ?????? ?? 
?? ???? ?????? ????درودهای آتشین ما را به مناسبت فرارسیدن اول ماه، روز همبستگی جهانی کارگران، بپذیرید. هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر در چارسوی سپهر رزم دلیرانه ی شما در راه دست یابی به حقوق صنفی تان، و نیز پیکار ناگسست تان برای رسیدن کشورمان به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی را ارجی بی پایان می نهند و از آن همه سویه پشتیبانی می کنند. نبرد تحسین برانگیز و رو به گسترش شما کارگران در کنار آموزگاران، پرستاران و کنشگران سازمان ها و نهادهای گوناگون مردمی نشان می دهد که می توان علیرغم همه ی تضییقات گردانندگان رژیم خون و خرافات، گام های بلندتر و استوارتری به پیش برداشت

  بنا به داده های رسانه های ایران، سرکردگان رژیم ولایت فقیه در هراس از همبستگی روزافزون مزدبگیران و رنجبران کشورمان، تدارکاتی دیده اند که تنها می توانند به زیان منافع مردمی و امنیت ملی بیانجامند. زراندوزان رنگارنگ رژیم، همزمان با پیگیری سیاست های خانمان سوز و مردم ستیز پیشین و تکیه به درآمدهای نفتی-گازی تاراج شده، از یک سو همه ی توان خود را – از تهدید، اخراج، بازداشت، شلاق زنی، اسیدپاشی و کشتار گرفته، تا تطمیع، فریب، خرابکاری، تفرقه افکنی و نیز تنش آفرینی های بسیار خطرناک درون و برون مرزی برای انحراف افکار عمومی -  به کار گرفته اند تا از روند رو به رشد جنبش کمابیش سازمان یافته کنونی جلوگیرند، چرا که بر پایه ی آزمون های گذشته به خوبی می دانند که حرکت های ناهشیارانه و پراکنده ی اعتراضی کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجویان به خوبی سرکوب شدنی است. از سوی دیگر هم چون گذشته «رزمایش» ها و رویکردهای امنیتی نوینی برای سرکوب نمودن کنشگران نهادهای گوناگون توده ای و هراساندن نیروهای مردمی برنامه ریزی شده است. ما در این هنگامه، نیروهای ملی و دمکرات کشورمان را به همبستگی و هشیاری افزون تر از گذشته برای خنثی سازی این گونه ترفندها فرامی خوانیم و سرکوب ها و پیگردها و دستگیری های نوین را به شدت محکوم می کنیم

  کارگران و رنجبران میهن بلا دیده مان

  با روشدن روزافزون بند و بست های پنهان میان ولاییان و «استکبار جهانی»، و بویژه رایزنی های نهان پیرامون پیمان نامه های «برد-برد» تازه ی نفتی و گازی - که چیزی نیستند جز پیگیری سیاست های تک محصولی-نفتی گذشته و اقتصاد انگلی-وارداتی پیشین، آن هم با پسامدهای منفی گسترده و طولانی - شمار اعتراضات و اعتصابات ناپراکنده و پراکنده ی کارگران و معلمان و پرستاران بالا گرفته است: از خوزستان نفت خیز گرفته تا اصفهان و کردستان و خراسان و آذربایجان و تهران دردمند. در کوران این نبرد، پیشنهاد ما به رزمندگان درون مرز، و در درجه نخست پیکارگران جنبش کارگری، عبارت است از سازماندهی دقیق تر و هشیارانه تر نیروها برای همراهی با ناخرسندان گوناگون اجتماعی از راه «اعتصابات همـــــزمان و سراســـــری». برای نمونه کارگران و کارکنان نفت و پتروشیمی در خوزستان و دیگر استان ها که در پیکارهای پیشین آزمون های گران بهایی گرد آورده اند، می توانند در این برش زمانی نقش ویژه ای بازی کنند، و با پشتیبانی از جنبش کنونی، زراندوزان ولایی را گام به گام به عقب نشینی و تن دادن به خواست های ملی-دمکراتیک توده ها وادارند. بنا به اعتراف سرکردگان نظام، آتش خیزش هشتاد و هشت هنوز هم زبانه می کشد. این «آتش خندان» را بیشابیش برافروزیم

  دست در دست و ندا در ندا، از شمال تا جنوب و از خاور تا باختر، پیش به سوی تدارک اعتصاب عمومی و اشغال «بیت رهبری». «بیت رهبری»، هم مسئولیت مستقم ورشکستگی واحدهای تولیدی و لغو اصل چهل و چهار قانون اساسی را بر عهده دارد که برآیند نبرد خونبار و صد ساله ی مردم ماست، هم  مسئولیت مستقیم دزدی های نجومی و بی پیشینه ای را بر گردن دارد که از درون این «نظام» قرون وسطایی بیرون زده است، و هم پاسخگوی اصلی سرکوب ها و کشتارهای فجیعی است که در سه دهه ی گذشته رخ داده است. «بیت رهبری» به راستی لانه ای بوده و هست برای دزدان ولایی و دزدان دریایی

  در آستانه ی روز جهانی کارگر بخشی از کتاب «اقتصاد سیاسی» را که در پیوند است با زراندوزان رژیم شاه دوباره در دسترس تان می نهیم. داده های آن روز، برای «نظام ولایی» امروز نیز در ابعاد گسترده تری جاری است

  چرخ تكامل تاریخ نباید از روی اجساد میلیونها انسان زحمتكش بگذرد. (سلطه گران جهانی و) ارتجاع داخلی میكوشند به سرعت مشتی «سرمایه دار» بسازند. عده ای یک شَبه میلیونر و میلیاردر می شوند. پول هایی به چنگ می آورند كه در گذشتهٔ نزدیک به خواب هم نمی دیدند. سرچشمهٔ همهٔ این ثروتهای بادآورد مشكوک است. دزدی، دغلی، بورس بازی با زمین و انواع كارهای كثیف، عادی تلقی میشود. (برای نمونه در جنگ دوم جهانی) كمبود مواد غذایی و نیازمندی های ابتدایی تودهٔ مردم، از نان گرفته تا قند و چای، و گرانی وحشتناكی كه پدید آمده بود، به مشتی كلاش و دزد و دغل امكان داد كه در مدت كوتاهی بار خود را ببندند. ملاكین به حساب میلیونها نفر «رعیت» خود قند و شكر تحویل گرفتند و در بازار سیاه به چند برابر فروختند و از احتكار خواروبار میلیونها به جیب زدند. مشتی تازه به دوران رسیده از انواع معاملات مشكوک از قبیل دزدی لاستیک اتومبیل- كه می بایست به جبههٔ جنگ ضدفاشیستی فرستاده شود- و وارد كردن لباس كهنهٔ آمریکایی و احتكار كبریت گرفته تا دایر كردن عشرتكده برای افسران و سربازان آمریکایی، یک شبه ره صدساله پیمودند و از این جنگی كه در كشور ما جریان نداشت با كیسههای پر از اسكناس و طلا بیرون آمدند و در دستگاه اقتصادی و پایگاه قدرت دولتی به مقامات والا رسیدند. همین حضرات هم اكنون از شخصیت ها و رجال اقتصادی و سرمایه داران بزرگ كشورند و بیش از همه از «اوضاع مغشوش» آن روزها می نالند. (کمابیش چون جنگ ایران و عراق که به گفته ی عزت الله سحابی، جنگ افروزان ولایی چیزی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار را «زیر میزی» به جیب زدند و با کشتار و سرکوب ددمنشانه ی نیروهای ملی و دمکرات، مقامات والای سیاسی و گلوگاه های نان و آب دار اقتصادی را تاکنون در چنگ خود) گرفته اند

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی-نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پیام سی و پنجم به یاران و رزمندگان درون مرز، اردیبهشت ماه نود و چهار

   

  در همین پیوند

  اصل چهل و چهار قانون اساسی چه می گوید

  http://www.farakhan-iran.com/html/asal_44.htm

  لیستی از یکان های اقتصادی دزدیده شده که می بایست در کوران جنبش بی درنگ مصادره شوند

  click

  چرا قراردادهای نفتی «مجهول و طولانی» با کنسرن های نفتی

  http://www.farakhan-iran.com/html/payam_30.html

  در پشت سرکوب ها و کشتارها چه زراندوزانی پنهانند

  http://www.farakhan-iran.com/html/payam_16.html

  پیام ها به رزمندگان

  http://www.farakhan-iran.com/html/payamha.html

  بیانیه ها

  http://www.farakhan-iran.com/html/bayanieha.htm

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click