click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   click

  پیام شانزدهم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  آماج هایی برای پدافندهای بابکی

  پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 که مخفیانه و بدون "سر و صدا" صورت گرفت، و بعد از قتل های زنجیره ای که با سکوت و سازشکاری اصلاح طلبان به حاشیه رانده شد، در یورش سوم به زندانیان سیاسی که از سال هشتاد و هشت آغاز شده است، با حمــــــــــــــــاسه ی پایداری مبارزان در بند روبرو هستیم. باید با همه ی توان از بازخوانی دو یورش گذشته به دلیرترین فرزندان میهن مان جلوگیری کرد. در این زمینه، همزمان با جنگ کوسه ها در بالا بر سر دلارهای نفتی، و و داد و ستد برخی از "اپوزیسیون" در بالاترین رده ها، برای خنثی کردن این ترفندها، به پاره ای از آماج هایی که می تواندد به وسیله ی پدافنـــــــــــــــدهای بابکی نشانه گرفته شوند، اشاره می کنیم. رویکردهای قاطـــــــــــــع "پدافندها"، در کنار مبارزات "انجمن ها" در راستای سازماندهی اعتراضات در خیابان ها و اعتصابات در یکان های اقتصادی و آموزسی، ابزاری هستند برای فشار همه سویه به دزدان ولایی و دزدان دریایی، و برای پایان دادان به این شب سیاه. نسخه هایی که از "بالا" پیچیده می شوند و به بن بست های اقتصادی از جنس "بحران یونان" می انجامند، با خواست های ملی و دمکراتیک و دیرینه ی مردم مان ناسازگارند. آتش خندان ما، می تواند همه ی این راهبندها و ترفندها را در خود بسوزاند

  آماج هایی برای پدافندهای بابکی

  فهرست یکم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_7.html

  فهرست دوم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_1.html

  فهرست سوم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_2.html

  فهرست چهارم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_3.html

  فهرست پنجم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_4.html

  فهرست ششم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_5.html

  فهرست هفتم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_6.html

  برپاخیـــــــــــــــــــــز، از جاکن، بنای کاخ دشمن: ارمغانی به بابکیان و پرچمداران "آتش خندان" ایران

  http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  پیش به سوی سازمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندهی گسترده تر جنبش

  درود بر جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  www.farakhan-iran.com

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click