click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   

  براي پشتيباني از کمپين و يا فرستادن ديدگاه هاي خود به ما، ازايميل زير استفاده کنيد

  از کمپين هنرمندان و نويسندگان و کنشگران حقوق بشر پشتيباني کنيد

  info@farakhan-iran.com

  سايت کمپين

  www.farakhan-iran.com

   

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click