click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

   click

  ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب ها، همه ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی خوانیم تا با کنش های مبتکرانه تر  و کاراتر، خشونت لگام گسیخته ی زمامداران "جمهوری" اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه ی رزمندگان جنبش. این پایداری ها، "پایان شب سیاه" را ندا می دهند

  بخشي از بيانيه ي شماره ي يک کمپين

  کمپين پس از رويدادهاي تازه در ايران، بيشتر کار خود را بر درون مرز متمرکز کرده است

   Deutsche Welleايران18.01.2011

  به فرمان سرکوب و کشتار ايست دهيد

  جمعی از نويسندگان، هنرمندان و کنشگران سياسی و اجتماعی مقيم خارج از ايران کمپينی عليه اعدام برپا کرده اند. امضاکنندگان بيانيه اين کمپين از عموم مردم درخواست کرده اند تا در مبارزه با اعدام با آنان همراه شوند

  به فرمان سرکوب و کشتار ايست دهيد، نام کمپين ای است که جمعی از فعالان حقوق بشر ايرانی در خارج از کشور به منظور مبارزه با اعدام به راه انداخته اند. کنشگران اين کمپين در اولين بيانيه خود با اشاره به موج جديد اعدامهای سياسی در ايران، اين اقدام جمهوری اسلامی را راهی برای "سرکوب گسترده تر مبارزان راه آزادی" دانسته اند.

   در بخشی از اين بيانيه چنين آمده است: ما ضمن محکوم کردن موج نوين سرکوب ها، همه ی رهروان راه آبادی کشور را فرا میخوانيم تا با کنشهای مبتکرانه تر و کاراتر، خشونت لگام گسيخته ی زمامداران "جمهوری" اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازماندهی گسترده تر مردمان تبديل کنند

  در پايان بيانيه اين کمپين، بخشی از نوشته ی يکی از کشته شدگان انقلاب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی، آمده است

  خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمايی. آيا تمام سلاطين عالم از وظيفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آيا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ايران اسير ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر نفهميده ای که هيچ سلطانی با رعيت نميتواند طرف شود

  بهروز آرمان، ناصر کاخساز، ميرزاآقا عسکری و سيدکاظم علوی از طراحان اوليه اين حرکت بوده اند و مهدی خانبابا تهرانی، حسين باقرزاده، شهلا عبقری، اسماعيل خويی، پرتو نوری علا، حسن نايب هاشم و مهرداد مشايخی از جمله امضاکنندگان اولين بيانيه کمپين مبارزه با اعدام هستند

  پيرامون چگونگي آغاز به کار ِکمپين ايست به فرمان سرکوب و کشتار

  کمپين پس از رويدادهاي تازه در ايران، بيشتر کار خود را بر درون مرز متمرکز کرده است

   از زمان آغاز این حرکت که از آن چند روز بيشتر نمی گذرد، شوربختانه چند زندانی دیگر به دار آویخته شده اند. تدوین کنندگان و پشتيبانان این کمپين، از هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر انتظار دارند که افزون بر امضا این فراخوان، در آینده نيز ما را در راه مبارزه با سرکوب و کشتار روزافزون رژیم "جمهوری" اسلامی همراهی کنند

   اگرچه متن کمپين به صورت خصوصی تنها برای شمار کمی از دوستان فرستاده شده، تنها در فاصله ی دو روز نزدیک به شصت تن از نویسندگان و هنرمندان و کنشگران حقوق بشر، پشتيبانی خود را از آن اعلام کردند. از این پشتيبانی سپاس گذاریم

   متن بيانيه به زبان های انگليسی و آلمانی تهيه شده و به رسانه های گروهی جهان فرستاده خواهد شد. خواهشمندیم در بازتاب بين المللی این کمپين کمک رسانی کنيد

  اهنرمندان، نويسندگان و کنشگران حقوق بشر، به اين کمپين بپيونديد

  گروه تدوین کنندگان

   click

   click

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click