click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  از سوي کمپين به ياران و مبارزان درون مرز، پيام بيست و يکم

  دوشادوش جنبش جهاني، پيش به سوي اشغال بيت رهبري

  جنبشی که از ایران آغاز شد و حماسه ی هشتاد و هشت را آفرید، به "بهار عربی" فرارویید، و به جنبشی جهانی برای "اشغال" مراکز مالی و محدود کردن توان کنسرن های جهانی مبدل گردید. دوشادوش این خیزش جهانی، ما همه ی دوستداران آزادی و آبادی ایران را برای سازماندهی گسترده تر برای "اشغال بیت رهبری"، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی فرامی خوانیم. "بیت رهبری" کمینگاهی است برای بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و بازرگانان و بانک داران بزرگ. افشاگری های چند میلیارد دلاری اخیر، نشانه های کوچکی هستند از دزدی های این "ولاییان" که در سه دهه ی گذشته صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و گازی ما را به تاراج برده اند. "بیت رهبری"، هم مسئولیت مستقم ورشکستگی واحدهای تولیدی، و نیز لغو اصل 44 را بر عهده دارد که حاصل مبارزات صد ساله ی مردم ماست، هم  مسئولیت مستقیم دزد های نجومی و بی پیشینه ای را بر گردن دارد که از درون دولت "پینوشه ی ریش دار" بیرون زده است، و هم پاسخگوی اصلی سرکوب ها و کشتارهای فجیعی است که در سه دهه ی گذشته رخ داده است

  برای تدارک نیرو و ورود جدی تر به "برش دوم" مبارزاتی و واپس راندن دزدان ولایی، ما همه ی آزادیخواهان و دادخواهان را به ارائه ی لیست مستقل برای انتخابات آینده فرامی خوانیم. خواست های کلی جنبش را "گفتمان های مطالبه محور" در برنامه ی کاری خود دو سال پیش ارائه داده اند. این برنامه را می توان به پایه ای برای دستیابی به زبان مشترک و تهیه ی لیست "مســــــــــــــتقل" انتخاباتی تبدیل نمود

  نیروهای ملی و دمکرات ما، و در مرکز آنان، جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان در این راه بار سنگین فرهنگی-اجتماعی-سیاسی-سازمانی را بر دوش می کشند، تا از تبدیل ایران آینده به "جمهوری اسلامی" دیگری" از جنس افغانستان و لیبی و تونس (که خواست کنسرن های جهانی و ناتو، و پادوهای آنان در منطقه است) جلوگیری کنند. در برش پایان دادن به این "شب سیاه خرافه" و ورود به "بامداد خرد و داد"، جایگاه انجمن های بابکی در یکان های اقتصادی و آموزشی برای روشنگری و خرافه ستیزی و سازماندهی "اعتصـــــــــــــــاب عمومی"، و نیز وظایف پدافـــــــــــــــندان توده ای و دلاوران نظامی برای مهار کردن "اوباشان ولی فقیه"، برجسته است

  ما دوباره همه ی کسانی را که برای آزادی و آبادی این خانه ی مشترک و تاریخی دل می سوزانند، به مبارزات پیگیرتر و دامنه دارتر و هشیــــــــــــــــــــارانه تر فرامی خوانیم. کم کاری و یا انفعال نیروهای ملی و دمکرات در این برش، می تواند زمینه را برای بازخوانی رویداهایی چون عراق و افغانستان و بحرین و لیبی و تونس، و یا شرایطی چون پایان برش صفوی (درگیری های درازگاه داخلی و ویرانی های بسیار)، فراهم سازد. شوربختانه "ولایی ها" در پایان کار خود، در همان گداری گام برمی دارند، که صفوی ها پیش تر پیموده اند

   برنامه ی انتخاباتی "گفتمان های مطالبه محور"در کوران خیزش هشتاد و هشت

  http://www.farakhan-iran.com/html/goftman.html

   شاهکاری از شجریان: همراه شو عزیر، این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

  http://www.farakhan-iran.com/html/hamrah_shoo.html

   فیلمی دلخراش درباره فریدن فرخزاد که به فرمان بلندپایگان جمهوری اسلامی تکه تکه شد

   http://www.youtube.com/watch?v=AqyvBJB2CFA&feature=player_embedded

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پیش به سوی ارائه لیست مستــــــــــــقل انتخاباتی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  www.farakhan-iran.com

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click