click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  خواست هایی بی گذشت: آموزش رایگان، دادوری آموزشی و آزادی آموزگاران زندانی

  کانون صنفی معلمان تهران: امیدی به تدبیر در بهبود نابسامانیهای آموزش و پرورش وجود ندارد

  گردش چرخ و فلک روزگار، رسیدن مهری دوباره را نوید میدهد، صدای گام هایی کوچک به گوش می رسد؛ صدای شکفتن و جوانه زدن، صدای رویش و رُستن، صدای پای بهار، صدای پای مدرسه می آید. اما نه از “تحول” خبری است و نه از تغییرات محسوس؛ و مایوس کننده تر اینکه امیدی به “تدبیر” در بهبود نابسامانی های آموزش و پرورش وجود ندارد .

  هنوز در ابتدای مهر کودکانی هستند که خاطره ای از نشستن پشت میز و نیمکت در ذهن ندارند و فقط نظاره گر یک پاییز از کودکی بر باد رفته خود هستند. معلمی که هنوز با گذشت ماهها و شنیدن وعده ها منتظر واریز حقش است هر چه برای رسیدن به زندگی میدود مشکلات چند قدم زودتر به آن رسیده اند. مهر شده و هنوز معلمی در گوشه ای از زندان خاطرات تخته سیاه، بوی کاغذ کاهی را مرور میکند والبته دلتنگی هایش را….، هنوز هم درابتدای فصل برگ ریز، مادریست که دل نگرانی فراموشی “زبان مادری” را برای فرزندش دارد. پدری ست که خجالت نداشتن کمک های مردمی اجباری را به چهره دارد و زیر لب اصل ۳۰ قانون اساسی را زمزمه میکند “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد”. مهر شده است و با وجود هزاران بار گفتن و نوشتن، آموزش و پرورش ما همچنان راه خود را می رود، آموزشی آمیخته با ایدئولوژی؛ این مهر نیز ختم به شهریوری خواهد شد که هنوز در کف انتظاراتمان درجا زده ایم اما همچنان به راه خود ادامه می دهیم و به امید کوچک ترین تغییر از پای نخواهیم نشست.

  کانون صنفی معلمان ایران (تهران) چون سال های گذشته ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی،امیدوار است سال جدید سالی همراه با موفقیت بیشتر برای جامعه فرهنگی کشور و همراهی بیشتر فرادستان با آموزش و پرورش این سرزمین باشد. سالی که با رسیدن به این باور که راه توسعه از آموزش و پرورش می گذرد، جاده های خاکی آموزش و پرورش را هر چه زودتر آباد کنند.

  کانون صنفی معلمان ایران

  ۹۸/۷/۱

  شورایهماهنگیتشکلهایصنفیفرهنگیانایران: عدالت و دمکراسی جز در پرتو وجود انسان های توانمند، میسر نخواهد شد

  درفلسفه تعلیم و تربیت که تبلورآن را در توصیه های سازمان جهانی یونسکو مشاهده می کنیم، چهارماموریت اساسی و بسیار عمیق برای مدرسه و پروسه آموزش، ترسیم شده است که بدون تردید کمیت و کیفیت پردازش آنها توسط نهادهای آموزشی، بویژه وزارت آموزش و پرورش، رابطه و تاثیر مستقیمی در میزان و نوع تولید توانمندی های زندگی فردی و اجتماعی در نسل آینده خواهدداشت. این چهار وظیفه عبارتند از ۱. آموختن را بیاموزد. ۲. کاربرد آموخته ها را آموزش دهد. ۳. زندگی کردن را تمرین کند. ۴. اجتماعی زیستن را بیاموزد.

  کمترین انتظار از بخش های سیاست گذار و تصمیم ساز کشور آن است که در زلال ِ«عشق به تعالی و سرافرازی ایران و ایرانی»، چشم خرد را از غبار کج اندیشی و زنگار سیاست زدگی محض بشویند و بزدایند و با سرمایه گذاری اصولی و هوشمندانه در بخش تعلیم و تربیت و معطوف نمودن رویکرد اصلی برنامه های کلان کشور بر مدار آموزش رایگان، عادلانه، تربیت محور و منطبق با استانداردهای قابل اتکا برای همه مردم تلاش کنند و با اصلاح معیشت، منزلت و جایگاه ویژه معلمان دراین فرآیند تعیین کننده، زمینه های کافی و وافی برای پرورش زوال ناپذیرترین سرمایه های موجود یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان این مرزبوم را فراهم نمایند چراکه اعتلا و توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جز ازطریق تربیت و تولید انسان های توانمند، ممکن و میسر نخواهدبود.

  دانش آموزان عزیز،

  اولیای گرامی،

  ضمن شادباش آغاز سال تحصیلی و آرزوی شکوفایی غنچه های استعداد و قابلیت در گلستانِ وجود یکایک فرزندان آینده ساز وطن، توجه همه شما عزیزان را به این نکته بسیار مهم معطوف می داریم که :

  سرنوشت هر ملتی در دستان اندیشه و اراده افراد همان ملت، رقم می خورد.

  ازشما میخواهیم که احساس مسئولیت را بیش از پیش در خود تقویت نمایید.

  انتطار میرود وزیر جدید آموزش و پرورش با تکیه بر پشتوانه ۱۴ میلیون دانش آموز و حدود دو میلیون فرهنگی بازنشسته و شاغل، اراده خود را بر اصلاح نگرش های معیوب، ناکارآمد و آموزش ستیز کنونی درحوزه تحت تصدی خود و تلاش درجهت ترمیم وضعیت معیشت فرهنگیان، با یاری گرفتن از همکاران شایسته و خلاق و فراهم نمودن بستر مشارکت تشکل های صنفی فرهنگیان در این پروسه دشوار و چالشی، بتواند در تغییر شرایط نامطلوب کنونی به سمت رویکردهای مثبت و سازنده، قدم هایی عملی و غیرشعاری بردارد و همت خود را بر سیاست زدایی دراین حوزه، مقصور گرداند.

  امیدواریم دستگاههای حاکمیتی و اجرایی با حذف نگاههای قهری امنیتی و رعایت حقوق صنفی و شهروندی، بر مدار عدالت اجتماعی گام بردارند و با جلوگیری از پرونده سازی برای کنشگران صنفی فرهنگی و مجاب نمودن مسئولان امر برای اجابت پاره ای از مطالبات در کوتاه مدت، امید و آرامش رابه خانواده بزرگ آموزش وپرورش بازگردانند.

  ازهمکاران شریف فرهنگی که همواره دوش اراده و بازوان همت شان، عاشقانه متحمل بار گران تبعیض های ناروا بوده است، انتظار داریم علی رغم تمام کج اندیشی هایی که عوارض آنها بر زندگی حرفه ای و اجتماعیشان تحمیل شده است، ضمن پیگیری مستمر و هوشمندانه مطالبات صنفی برحق خود، درجهت اعتلا و سرافرازی کشور و جایگاه آموزش وپرورش ، بیش از پیش توان و اراده خود را بر شکوفایی ظرفیت های دانش آموزان متمرکز و معطوف نمایند زیراکه عدالت و دمکراسی جز در پرتو وجود انسان های توانمند، میسر نخواهدشد.

  بامید فرداهای بهتر در پرتو سعادتمندی تک تک ایرانیان.

  شورایهماهنگیتشکلهایصنفیفرهنگیانایران

  اول مهرماه ۱۳۹۸ خورشیدی

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click