click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب سراسری نفتگران با خواست هایی اساسی

  خواستهای کارگران نفت، برگرفته از بیانیه دوم اعتصابکران
   

  یکم: حقوقهای ما همانطور که در مرداد ماه اعلام کرده ايم کفاف زندگی مان را نميکند و بايد به رقم بالای خط فقر اعلام شده دولت يعنی بالای ١٢ ميليون افزايش يابد. هيچ کارگری نبايد کمتر از اين رقم مزد دريافت کند
   

  دوم: برای داشتن امنيت شغلی و سدکردن تعرضات پيمانکاران مفتخور به زندگی و معيشتمان بايد قراردادهای موقت و پيمانی به قراردادهای دائم و مستقيم با نفت تبديل شود و به پاسکاری ما کارگران ما بين پيمانکاران مفتخور خاتمه داده شود
   

  سوم: حقوقهای ما هر ماه بموقع پرداخت شود. و طلبهايمان در همه جا بفوريت پرداخت گردد
   

  چهارم: ما کارگران غير رسمی بايد از امکانات درمانی رايگان در نفت برخوردار شويم و همانطور که همکاران رسمی ما اعلام کرده اند سطح آن ارتقاء یابد. بويژه پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بيماری مرگبار کرونا در همه مراکز اجرايی شود و امکانات لازم پيشگيری به رايگان در اختيار همه قرار گيرد. ما کارگران نفت نيز همصدا با همه کارگران، بازنشستگان ، معلمان و بخش های مختلف جامعه اعلام ميکنيم واکسن استاندارد بايد خريداری شود و واکسيناسيون رايگان بدور از هرگونه تبعيضی به رايگان و سراسری در اختيار همه قرار گيرد
   

  پنجم: به فضای امنيتی در نفت و مراکز وابسته به آن خاتمه داده شود. حق تشکل، حق تجمع، حق اعتراض ، حقوق پايه ای همه کارگران است. قوانين ويژه اقتصادی که مراکز نفتی از جمله اين مناطق هستند، قوانينی است که فشار و بردگی کاری را بر ما کارگران شدت داده است.اين قوانين بايد تماما لغو شود و به اين تعرضات به زندگی و معيشت ما پايان داده شود و اينها همه خواستهای متحد ما کارگران رسمی و غيررسمی در نفت و مراکز وابسته به نفت است
   

  شماری از شرکت های اعتصاب کننده
  کارگران پيمانی پتروشيمی گچساران – ١
  پالايشگاه بيدبلند بهبهان فاز ٢ پيمانکاری شالوده شايان – ٢
  ٣ – عمران صنعت فاز ١۴
  ۴ – پتروشيمی بوشهر، اکسير صنعت فاز ١۴
  شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی، ميدان گازی – ۵
  شرکت سينا صنعت احمدپور در واحد – ۶ ASU
  صدف – ٧ » کارگران شرکت پتروشيمی »
  شرکت نفت خشت و کنار تخته – ٨
  پالايشگاه آديش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پيمانکاری کرمی و شرکت راژان – ٩
  جهان پارس – ١٠ » شرکت پتروشيمی »
  شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی – ١١
  کارگران شرکت سينا پالايش قشم – ١٢
  ١٣ – شرکت توانمند فاز ٢٢ و ٢۴
  کارگران اورهال پالايشگاه نفت تهران – ١۴
  فرجود در سايت ١ بوشهر – ١۵
  کارگران پالايشگاه آديش جنوبی – ١۶
  پارس فنل کار و کليه نيروهای پتروشيمی پارس فنل شرکت سينا صنعت در عسلويه – ١٧
  سايت ١ پتروشيمی بوشهر پيمانکاری صمصام صنعت – ١٨
  کارگران پالايشگاه تندگويان – ١٩
  کارگران پتروشيمی دنا – ٢٠
  کارگران شرکت جهان پارس – ٢١
  کارگران پيمانی شرکت پايندان در فاز ١۴ عسلويه – ٢٢
  کارگران فاز ١٣ شرکت ليدوما – ٢٣
  کارگران فاز ١٣ (فاز اختر) پارس جنوبی – ٢۴
  کارگران جوشکار مخازن کروی پتروشيمی بوشهر – ٢۵
  ماشين سازی اراک – ٢۶
  پروژه ای شرکت فراب در نيروگاه بيدخون – ٢٧
  ١٣ و ١۴ و کارگران پيمانی باقی فازهای ٢۴ گانه عسلويه – ٢٨ ،١٢ ، تمامی کارگران رسمی و غير رسمی فازهای ١١
  ٢٩ – پالايشگاه آبادن ١ تير ١۴٠٠
  کارگران فاز ١٣ کنگان – ٣٠
  کارگران پالايشگاه بيدخون – ٣١
  کارگران پروژه ای شرکت ای جی سی پالايشگاه آبادان – ٣٢
  کارگران پيمان کاری حاجی پور – ٣٣
  کارگران شرکت مخازن نفت قشم – ٣۴
  عمليات دريايی شرکت پايانه های نفتی ايران، خارک – ٣۵
  سيمان سپاهان اصفهان زير مجموعه هلدينگ – ٣۶
  ٣٧ – شرکت ای جی سی شاغل، پالايشگاه آبادان فاز ٢
  شرکت برق و ابزار دقيق – ٣٨ ILD واقع در سايت بندر تنبک
  کيهان پارس – ٣٩
  شرکت سازه پاد – ۴٠
  اعتصاب کارگران رسمی نفت در پالايشگاه آبادان – ۴١
  شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر – ۴٢
  شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس – ۴٣
  شرکت مبين صنعت شاغل در پتروپالايش آديش – ۴۴
  شرکت راژان شاغل در پالايشگاه آديش – ۴۵
  کارکنان نيروگاه رامين در شهر اهواز – ۴۶
  پتروشيمی دماوند – ۴٧
  پتروشيمی دنا – ۴٨
  شرکت دی پليمر در صنايع پتروشيمی های عسلويه – ۴٩
  کارگران پيمانکاری فولاد بوتيا در کرمان – ۵٠
  کارگران پيمانی شرکت سازه فرافن قشم – ۵١
  کارگران پروژه ای بيد بلند ٢ ماهشهر – ۵٢
  ۵٣ – اعتصاب کارگران اورهال ١۵ و ١۶
  اعتصاب کارگران نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم – ۵۴
  اعتصاب کارگران شرکت دريا ساحل جفير – ۵۵
  اعتصاب کارگران راديوگراف نيروگاه بيدخون – ۵۶
  اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره ۵ بندرعباس – ۵٧
  اعتصاب کارگران پيمانکاری زلال پالايشگاه اصفهان – ۵٨
  اعتصاب بخش های ديگری از کارگران پيمانکاری جهان پارس ايلام – ۵٩
  اعتصاب کارگران شرکت پيشرو صنعت در پتروپالايش آديش – ۶٠
  اعتصاب کارگران شرکت – ۶١ ODCC پالايشگاه نفت اصفهان
  اعتصاب کارگران شرکت گاما – ۶٢
  اعتصاب کارگران راديوگراف شرکت پرتونگاری نيما آزمون فولاد شاغل در پالايشگاه آبادان – ۶٣
  ۶۴ – اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پيشتازان آريا شاغل در پالايشگاه آبادان ٢
  اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پيشگامان فنون پارس شاغل در فاز ٢ پالايشگاه آبادان – ۶۵
  اعتصاب کارگران شرکت گوهر زمين سيرجان – ۶۶
  اعتصاب کارگران پروژه صدف جهانپارس – ۶٧
  اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد بوشهر – ۶٨
  اعتصاب کارگران پالايشگاه گاز – ۶٩ NGL دهلران 3100
  اعتصاب کارگران شرکت گاما جاسک – ٧٠
  اعتصاب کارگران پتروشيمی لردگان – ٧١
  اعتصاب کارگران پالايشگاه گاز پارسيان لامرد – ٧٢
  اعتصاب کارگران شرکت نصب نيرو انديمشک – ٧٣
  اعتصاب کارگران شرکت آرتا انرژی پتروشيمی اردبيل – ٧۴
  اعتصاب کاميون داران شرکت نفت دهلران – ٧۵
  تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران در نهم تيرماه – ٧۶
  اعتصاب کارگران جوشکار شاغل در نيروگاه بيدخون – ٧٧
  اعتصاب نيروهای پيمانکاری های سلطانی و حيدری شاغل در خط ۶۴ اينچ – ٧٨
  اعتصاب بخشی از کارگران شرکت نيرو گستر ميناب – ٧٩
  اعتصاب کارگران شرکت دريا ساحل خط انتقال رشت آستارا – ٨٠
  اعتصاب کارگران پالايشگاه جفير – ٨١
  اعتصاب کارگران جوشکار شرکت شيمبار شاغل در خط لوله انتقال نفت تيران – ٨٢
  اعتصاب کارگران نيروگاه سيکل ترکيبی چابهار، نيروهای کيانپور پيمانکار نصب نيرو – ٨٣
  ،اعتصاب کارگران جوشکار خط ٣۶ اينچ زاهدان – ٨۴
  ،اعتصاب کارگران جوشکار خط ۴٨ کرمان شرکت آسيا هفت سنگ – ٨۵
  ،اعتصاب کارگران جوشکار شرکت دريا ساحل رشت و رانندگان آتشخوار – ٨۶
  .اعتصاب کارگران تلمبه خانه فيروز آباد – ٨٧
  دی ماه هزار و چهارصد

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click