click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعلام همبستگی کارگران ایران با کارکنان نفت و پتروشیمی کویت

  گامی آغازین به سوی کارزارهای منطقه ای برای واپس راندن نفت خواران جهانی و ریزه خواران آنان

   

  روز یکشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین)، خبرها و گزارشهای حملههای اخیر شرکت نفت دولتی کویت و دولت کویت به کارگران بخش نفت در کویت و سندیکای آنان، کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی به ما رسید

   

  بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، توالی نگران کنندهٔ رویدادهای به این ترتیب بوده است: دولت کویت، در ادامهٔ اجرای برنامههای ریاضتیاش و کاهش هزینهها و بودجهها، در صدد اجرای اقدامهای بدیل استراتژیکی در مورد کارگران بخش دولتی و از جمله کارگران نفت است که در بخشی کار میکنند که بیرون از حیطهٔ قانون پیشنهادی است. در این تلاش تازهٔ دولت کویت، قانونها و مقررات تازهای به طور یکجانبه اعمال میشود که در نتیجهٔ آنها، دستمزدهای کارگران نفت کاهش مییابد، بسیاری از مزایایی که کارگران سالها از آنها برخودار بودهاند قطع میشود، و امنیت شغلی کارگران در معرض تهدیدی جدّی قرار میگیرد. همهٔ این اقدامها بدون مشورت با کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی صورت گرفته است

  پس از آنکه گفتگوهای کنفدراسیون با شرکت نفت دولتی کویت و قائممقام وزیر نفت به منظور متوقف کردن اجرای این اقدامها شکست خورد و به جایی نرسید، کنفدراسیون کنگره ویژه خود را برای بررسی موضوع فراخواند. کنگره در روز ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) تصمیم گرفت دست به اعتصاب نامحدود بزند. این اعتصاب، که به طور دموکراتیک و قانونی در مورد آن تصمیمگیری شده بود، از روز ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) و با شرکت هزاران کارگران نفت آغاز شد

  پاسخ دولت کویت به این اعتصاب، نه رسیدگی به خواستهای برحق کارگران و سندیکای آنها، بلکه دستگیری رهبری کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی و غیرقانونی اعلام کردن اعتصاب، و به راه انداختن کارزار ارعاب و تهدید فعالان سندیکایی بود که در این اقدام شرکت داشتند. دولت کویت تلاش دارد کنفدراسیون را منحل کند.

  اقدامهای دولت کویت و مسئولان شرکت نفت کویت اسفانگیز است. سندیکای کارگران فلزکار-مکانیک ایران و اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران تحمیل بدیل استراتژیکی بر بخش دولتی و اجرای اقدامهای ریاضتی، و کوتاهی آن در گفتگو و مشورت معقول و هدفمند با کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی را قاطعانه محکوم میکنند. سندیکای کارگران فلزکار-مکانیک ایران و اتحادیه نیروی کارپروژه ای ایران خواستار اجرای بیدرنگ اقدامهای زیر توسط دولت کویت و شرکت نفت کویت است

  یکم: آزاد کردن همهٔ فعالان و رهبران سندیکایی

  دوم: مذاکره با کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی کویت برای رسیدگی به خواستهای برحق اعضای آن

  سوم: مستثنیٰ کردن بخش (صنعت) نفت از حیطهٔ برنامهٔ بدیل استراتژیکی

  چهارم: متوقف کردن اجرای مقرراتی که ناقض حقوق کارگران مندرج در توافقنامهها و مقررات و قانون کار فعلی است

  پنجم: ضمین اینکه هرگونه تغییر پیشنهادی آتی در قوانین و مقررات فقط پس از مشورت کامل با سندیکاها و توافق آنها صورت خواهد گرفت

  ششم: اجازهٔ فعالیت آزادانه به سندیکاهای کویت برای پیگیری منافع اعضایشان، به ترتیبی که در توافقهای ملّی و بینالمللی تضمین شده است، از جمله بر اساس معاهدههای سازمانهای جهانی کار که دولت کویت آنها را امضا کرده است.

   

  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

  اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

  ۳۱ فروردینماه ۱۳۹۵

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click