click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  خواست "برچيده شدن پيمانکاران به اعتراض کف خيابان" کارگران تبدیل شده است

  اعتصاب سراسري و برگزاري گردهمايي هاي بزرگ و کوچک کارگري ستودني است

  پايه گذاري گام به گام سازمان سراسري کارگران نفت و ديگر بخش ها نيز شدني است

  بخشی از نامه ی یک کارگر عسلويه

  فارغ از دستاوردها و نتايج اعتصاب کارگران پروژه ای (افزوده ی ما: رسایی ها و نارسایی های اعتصاب) به اين موضوع فکر ميکردم که

  اگر شورايمان را درست نمي کرديم همانطور که روزهاي اول اعتصاب (پارسال) به کارگران فراخوانِ برگشت به شهرها را مي دادند و مي خواستند تا کارگران را از محيط اعتصاب دور کنند تا مطالباتمان را نتوانيم در سطح بالاتر به کارفرماها تحميل کنيم، امسال هم خيلي زود سر و ته قضيه را هم مي آوردند. اما با تشکيل اين شورا توانستيم بخش راديکالتري از کارگران را حول شورا و با بيانيه هاي به موقع، کارگران را در بيشتر کمپ ها نگه داريم تا لحظه به لحظه از وضعيت اعتصاب و عملکرد کارفرماها باخبر باشيم و پيگير اعتراضمان در سطح سراسري باشيم

  اگر شورا نبود دو مطالبه کوتاه شدن دست پيمانکاران و لغو قوانين ويژه مناطق اقتصادي چنين به جلو نمي آمد و امروز مي بينيم مطالبه برچيده شدن پيمانکاران به اعتراض کف خيابان همکاران ما تبديل شده است

  اگر شورا نبود صداي اعتراضمان در آن سطحي که پارسال بود، مي ماند و نمي توانستيم خيلِ عظيمي از حاميان طبقه ي کارگر و نهادهاي همبستگيِ کارگران را از سرتاسر جهان با خود همراه کنيم

  اگر ما کارگران اين شورا را ايجاد نمي کرديم ، خبري از اعتراض به عدم واکسيناسيون کارگران در مراکز نفتي نبود. ولي شورا بيانيه داد و با همکاران کارگرمان در هفت تپه بدليل جان باختن کارگري بخاطر ابتلا به کرونا اعلام همبستگي کرد و بر خواست واکسيناسيون همه کارگران کوبيد و ديدیم اين کار در محيط هاي نفت آغاز شد و موفق شديم

  اگر شورا نبود ما کارگران را بدون قراردادهاي کتبي و با نيرنگ و فريب به محل کار بازمي گرداندند. بين ما کارگران تفرقه ايجاد مي کردند

  اگر شورا نبود نميتوانستيم مطالبات خود را به ديگر بخش هاي جامعه گره بزنيم و صف متحدي از اعتراض براي خواستهاي سراسري کارگري را به نمايش بگذاريم

  اگر شورا نبود بخش هاي تخصصي و غيرتخصصي را که کارفرماها دندان تيز کرده بودند تا از هم جدا کنند را نمي توانستيم متحد نگه داريم

  دی ماه هزار و چهارصد

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click