click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  با شعار هيچ مشکلی حل نخواهد شد

  نامه سرگشاده کارگران نفت و گاز

  آقای رئيس جمهور؛اینجا گچساران است، شهری که ثروتش باعث ثروتمندی کشورش است و خود در فقر و فلاکت است.

  کارگرانی که در صنعت نفت مشغول کارند بيشترین سهم در توليد و استخراج این ثروت را دارند ولی سهمی از آن ندارند.

  آقای رئيس جمهور؛ در ابتدای شروع ریاست جمهوریتان و در بدو ورود رای به ابطال مصوبه تبدیل وضعيت نيروهای شرکتی به قرارداد مستقيم دادید که در دولت قبل تصویب شده بود،گناه این مصوبه آن بود که در دولت قبل به سرانجام رسيده بود.دولت قبل با تمام اشتباهاتش در این مورد به درستی گام برداشته بود و قانون برده داری را نقض کرده بود.

  آقای رئيس جمهور؛ شما خود حقوق دانيد و خوب ميدانيد که این مصوبه اگر هم خلاف قانون بود،قابليت اصلاح را دارا بود.چرا دولت شما به مجلس لایحه ارائه نکرد تا قوانين اصلاح شوند ولی متاسفانه هيچ اقدامی حتی در شعار هم ندیدیم و این اقدام در ابتدا شيرینی تدبير و اميد را در دل کارگران زهر کرد.

  آقای رئيس جمهور؛ قطعا فيش های حقوقی نجومی مدیران نفتی را ملاحظه کرده اید.آیا ميلی به دیدن فيش های حقوقی کارگران نفتی دارید؟ و آیا تحمل دیدن دارید؟ قطعا اگر مشاهده کنيد در پشت این ارقام چهره معصومانه کودکانی را خواهيد دید که لبخند به لب ندیده اند.کارگرانی را خواهيد دید که در گرمای ٥٠ درجه و طاقت فرسای جنوب عرق ميریزند ولی ارقام فيش حقوقيشان به اشتباه در فيش دیگری ثبت شده است.

  آقای رئيس جمهور؛ شما که تصویب ميکنيد مدیران نفتی جنوب حقوق ٢٤٧٠٠٠٠٠٠ ریالی دریافت کنند و کار آنها را کليدی پنداشتيد آیا برای کارگران نفت جنوب هم امتيازی تصویب کردید؟ در دولت قبل چند صباحی وزارت نفت بدون وزیر اداره شد و رئيس جمهور شخصا در کنار ریاست جمهوری وزیر نفت هم بود،هر چه بگویيم خلاف قانون بود ولی اثبات کردند که کار و صنعت بدون مدیر خواهد چرخيد ولی بدون کارگر هرگز

  آقای رئيس جمهور؛ شما چه تدبير و اميدی برای کارگران دارید؟ همه ميدانيم با شعار هيچ مشکلی حل نخواهد شد پس از آن بيزاریم.در عمل خواهانيم که مجددا تبدیل وضعيت نيروهای شرکتی آغاز و قانون همسان سازی حقوق کارگران اجرا شود که قطعا تاثير آن را در افزایش روحيه کارگران و نتيجه آن افزایش بهره وری و پيشرفت اقتصاد کشور عزیزمان است را به عينه خواهيم دید.

  جمعی از کارگران شرکت نفت گچساران - مرداد نود و پنچ

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click