click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   

  از سوي کمپين تاکنون چند بيانيه و شمار زيادي پيام صادر شده است. براي خواندن آنان پايين کليک کنيد

   

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click