click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   

   click

   Deutsche Welleايران18.01.2011

  به فرمان سرکوب و کشتار ايست دهيد

  جمعی از نويسندگان، هنرمندان و کنشگران سياسی و اجتماعی مقيم خارج از ايران کمپينی عليه اعدام برپا کرده اند. امضاکنندگان بيانيه اين کمپين از عموم مردم درخواست کرده اند تا در مبارزه با اعدام با آنان همراه شوند

  به فرمان سرکوب و کشتار ايست دهيد، نام کمپين ای است که جمعی از فعالان حقوق بشر ايرانی در خارج از کشور به منظور مبارزه با اعدام به راه انداخته اند. کنشگران اين کمپين در اولين بيانيه خود با اشاره به موج جديد اعدامهای سياسی در ايران، اين اقدام جمهوری اسلامی را راهی برای "سرکوب گسترده تر مبارزان راه آزادی" دانسته اند.

   در بخشی از اين بيانيه چنين آمده است: ما ضمن محکوم کردن موج نوين سرکوب ها، همه ی رهروان راه آبادی کشور را فرا میخوانيم تا با کنشهای مبتکرانه تر و کاراتر، خشونت لگام گسيخته ی زمامداران "جمهوری" اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازماندهی گسترده تر مردمان تبديل کنند

  در پايان بيانيه اين کمپين، بخشی از نوشته ی يکی از کشته شدگان انقلاب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی، آمده است

  خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمايی. آيا تمام سلاطين عالم از وظيفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آيا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ايران اسير ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر نفهميده ای که هيچ سلطانی با رعيت نميتواند طرف شود

  بهروز آرمان، ناصر کاخساز، ميرزاآقا عسکری و سيدکاظم علوی از طراحان اوليه اين حرکت بوده اند و مهدی خانبابا تهرانی، حسين باقرزاده، شهلا عبقری، اسماعيل خويی، پرتو نوری علا، حسن نايب هاشم و مهرداد مشايخی از جمله امضاکنندگان اولين بيانيه کمپين مبارزه با اعدام هستند

   با حسن نايب هاشم درباره اهداف اين کمپين گفتگو کرده ایم

  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6409110,00.html

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

   

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click