click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  شور و هیجان در آستانه ی روز جهانی کارگر در زندان تبريز

  سرکوب بیهوده است، برای رفتن آماده شوید

  زندان مرکزی تبريز در شور و هيجان برگزاری روز جهانی کارگر است . موضوع روز کارگر و برگزاری مراسم های اعتراضی گسترده تر از سالهای پيش در ايران و سطح جهانی به صورت گسترده نقل جمع های بزرگ و کوچک در ميان زندانيان شده است ، اين باعث ترس و وحشت زندانبانان گشته است بنابراين دشمن نيز ساکت نمانده برای جلو گيری از حرکت های احتمالی در زندان دست بکار شده است ، و تعدادی از زندانيان سياسی را به بهانه های مختلف از جمله درز اخبار درون زندان به بيرون احضار کردند . برخی از احضار شده گان عبارتند از : جاويد هوتن کيان را به اطاق ٣٧ برده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و کنترل روی او را افزايش دادند که اکنون حتی ميان او وبقيه زندانيان سياسی سلام و عليک از دور نيز قطع شده است . همچنين محمد جراحی را به اطاق ۴۵ خواسته و ضمن اينکه او را مورد اذيت و آزار قرار دادند ، در مورد بر گزاری احتمالی روز جهانی کارگر تهديد کردند. احتمال احضار ديگر زندانيان نيز وجود دارد . خبر های تکميلی در اين رابطه ارايه خواهد شد

  برگرفته از اخبار روز / 4 اردیبهشت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click