click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  زنان و دختران مبارز: نه به حجاب اجباری

  با آغاز فصل گرما بار ديگر مسئله حجاب و نوع پوشش زنان يکی از

  مهمترين دغدغه های حکومت قرار گرفته است. در پی تداوم و تشديد

  اين فشارها کمپين “نه به حجاب اجباری” با شعار “حجاب اختياری ،حق

  زن ايرانی” شروع به کار کرده است.

  در اعلاميه اعلام موجوديت وآغاز فعاليت اين کمپين که نسخه ای از آن

  در اختيار ملی-مذهبی قرار گرفته آمده است : “جمهوری اسلامی از آغاز پيروزیاش، اندک اندک

  گسترهی سيطرهی خود را بر تمامی شئونات زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ايرانی اعمال

  کرده است.حق انتخاب سبکْ زندگی و از جمله انتخاب آزادانهی نوع و شکل پوشش هيچگاه از اين

  سلطه مصون نمانده است؛ و در اين ميان زنان و دختران متحمل ظلمی مضاعف شدهاند.

  حجاب اجباری و اعمال آن توسط حاکميت، زنان را از حقوق حقّهی خود محروم ساخت. حکومت

  با صرف هزينههای مادی و معنوی بسيار و نشاندن داروغههای سياّر بر کوی و برزن راه بر زن

  بست و با بزن و ببند تلاش کرد تا آنها يا خود را بر اساس موازين و معيارهای تنگ و کور نظام

  هماهنگ کنند و يا طعم تلخ محروميت و آزار را بچشند. در اين ميان هر چند حکومت همواره با

  پايداری و نافرمانی زنان ايران مواجه بوده است اما تجربه نياندوخته است و هر ساله با آغاز فصل

  گرما بيش از پيش بر سختگيریهای بی منطق خود افزوده است.”

  همبستگی / سوم اوت 2012-09-06

   

   

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click