click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تصرف يک شبکه ی تلويزيونی توسط دانشجويان معترض در آتن

  يورو نيوز: يک گروه از دانشجويان معترض به سياست های اقتصادی دولت در يونان، يک شبکه ی تلويزيونی را به مدت چندين

  ساعت به تصرف خود در آوردند. اين دانشجويان معترض به هنگام پخش اخبار از شبکه ی دولتی يونان وارد استوديوی خبر شده و موجب مختل شدن پخش برنامه های اين شبکه ی تلويزيونی شدند.

  همزمان، روز يکشنبه، تظاهرات گسترده ای در شهر آتن، پايتخت يونان برگزار شد که تا پاسی از شب نيز ادامه داشت. پليس

  برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که در مقابل پارلمان اين کشور تجمع کرده بودند از گاز اشک آور استفاده کرد. بيش از ٢٠٠٠

  نفر در اين تظاهرات و در اعتراض به آغاز دومين سال از برنامه های رياضتی دولت يونان شرکت داشتند. قرار است روز

  دوشنبه، پنجم شهريور تظاهرات ديگری در آتن برگزار شود.

  دولت يونان به منظور کاهش کسری بودجه و بنا به خواست اتحاديه ی اروپا و صندوق بين المللی پول و در مقابل دريافت وام از

  اين دو نهاد، موظف به کاهش هزينه های دولتی به منظور کاستن از بدهی های خارجی و همچنين رفع کسری بودجه ی خود

  است.

  قرار است درماه اکتبر، يک وام ٨ ميليارد يورويی مجددا به يونان از سوی اتحاديه ی اروپا و صندوق بين المللی پول داده شود.

  دولت يونان در مقابل اين وام و برای کاهش هزينه های خود اقدام به کاهش حقوق بازنشستگی و افزايش ماليات بر اموال

  غيرمنقول کرده است.

  بر اساس اين برنامه ی رياضت اقتصادی، بسياری از مشاغل دولتی حذف شده و بودجه ی بخش های دولتی نيز کاهش يافته است.

  در مقابل، دولت يونان برای تامين بودجه ی خود اقدام به افزايش ماليات ها کرده که همين امر طی ماههای گذشته تظاهرات متعدد

  و اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشته است.

  يونان در حال حاضر بيش از ۵٠٠ ميليارد يورو بدهی خارجی دارد.

  ۴ مهر ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click