click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب در دانشگاه علم و صنعت

  جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت امروز سه شنبه- ٣ خرداد، به مناسبت فرارسيدن

  تحريم کلاس های درسی خود ياد و خاطره اين شهيد سبز دانشگاه علم و صنعت را گرامی داشتند.

  به گزارش دانشجونيوز، صبح امروز جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با وجود فشارها لباس شخصی، سر کلاس های درس خويش حاضر نشدند تا ياد و خاطر کيانوش آسا، يکی از را گرامی بدارند.

  بر پايه اين گزارش، تعدادی از کلاس های درسی در دانشگاه علم و صنعت با همکاری اساتيد کم دانشجويان و تحت فضای رعب و وحشتی که نيروهای امنيتی طی امروز و روزهای گذشته بر اساس اين گزارش، صبح امروز، ده ها نفر از نيروهای لباس شخصی با هماهنگی حراست لباس های فرم حراست دانشگاه را به تن کرده و بهمراه ١۵٠ نفر از نيروهای حراست در داشتن همه حرکات دانشجويان، با حضور گسترده ی خود در صحن دانشگاه و داخل دانشکده آورده بودند.

  در ادامه اين گزارش آمده که فقط در پارک شهيد آسای دانشگاه، 25 نفر از مأمورين حراست ساعات صبح حاضر شده و از تمامی افرادی که از اين محل عبور می کردند، با دوربين های حرفه گزارشات از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که ديروز دوشنبه- ٢ خرداد، حداقل 30

  کميته ی انضباطی دانشگاه احضار شده و توسط آقايان "خليلی" معاونت دانشجويی حراست، دبير کميته انضباطی دانشگاه مورد بازجويی قرار گرفته و

  تهديد به اخراج از خوابگاه و دانشگاه، بازداشت و محروميت از تحصيل شده بوده و به آن ها های درس حاضر شوند.

  اين گزارش می افزايد، طی روزهای گذشته تعدادی از دانشجويان به اتهام پخش بيانيه ها و برچسب توسط نيروهای حراست بازداشت شده بودند که بعد از چند ساعت بازجويی و تشکيل پرونده و ضبط اين برنامه در حالی ترس و وحشت را به جان مسئولين امنيتی دانشگاه انداخته که قراری بر تشکيل تعطيلی کلاس ها علی رغم فضای امنيتی شديدی که حاکم بر دانشگاه علم و صنعت بود از سوی حمايت قرار گرفت.

  برگرفته از دانشجو نیوز

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click