click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  سرکوب بيهوده است، شيرزنان ما در زندان نيز پرچم دار جنبش اند

  به دنبال تشکيل سه جلسه دادگاه برای نسرين ستوده به اتهام تظاهر به بی حجابی سرانجام شعبه ٢۶ دادگاه

  انقلاب رای به محکوميت نسرين ستوده داد و او را مجرم شناخت.

  بر اساس حکم صادر شده وی به پرداخت جمعا ۵٠٠٠٠٠ ريال معادل پنجاه هزار تومان محکوم شده است که براساس اعلاميه

  ارسالی از طرف دادگاه قابل اعتراض است.

  اتهام تظاهر به بی حجابی به دليل عدم رعايت حجاب رسمی نسرين ستوده در پيام ويدئويی او اعلام شد. نسرين ستوده به دليل

  ممنوع الخروجی نتوانسته بود در مراسم اهدای جايزه حقوق بشر ايتاليا حاضر شود و به همين دليل پيام ويدئوی اش را برای پخش

  در مراسم ارسال کرده بود.

  پيش از اين در برخی خبرها به اشتباه پنج سال از ١١ سال حکم زندان برای نسرين ستوده را به اتهام اخير او در مورد بی حجابی

  نسبت داده بودند در حالی که اساسا حکم آن اعلام نشده بود.

  تغيير براي برابري

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click