click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  فراخوان شورای هماهنگی راه سبز اميد: راه پيمايی سکوت در پياده روها

  شورای هماهنگی راه سبز اميد با انتشار بيانيه ای مردم را به راهپيمايی سکوت در پياده رو خيابان ولی عصر دعوت کرد! اين

  راه پيمايی سکوت قرار است در حد فاصل ميدان ولی عصر تا ميدان ونک ساعت ۶ تا ٨ بعد از ظهر روز ٢٢ خرداد انجام شود.

  شورای هماهنگی راه سبز اميد تاکيد کرده است: سکوت مطلق در طول برگزاری راهپيمائی حاکم خواهد بود. به هيچ شعاری

  پاسخ داده نشود و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غيرقانونی و ضد انسانی می دهد خودداری

  شود و رأس ساعت ٨ همه متفرق شوند!

  بر اساس اين بيانيه، راهپيمايان با لبان بسته، آزادی رهبران جنبش و زندانيان سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و اقدام موثر و فوری

  برای حل مسئله گرانی و بيکاری را فرياد خواهند زد!

  به گزارش کلمه، متن اين بيانيه به قرار زير است:

  بسم الله الرحمن الرحيم

  بيانيه شورای هماهنگی راه سبز اميد برای پاسداشت خاطره زنجيره سبز انسانی

  ماه خرداد روزهای بس حماسی و بيادماندنی را در دل خود جای داده است و ٢٢ خرداد سال ١٣٨٨ يکی از آن روزهای فراموش

  نشدنی است. در اين روز مردم ما با شور و اميد وصف ناشدنی به پای صندوق های رای آمدند تا از حق تعيين سرنوشت خويش

  را تحقق بخشند. تلاش کنند تا با تغيير روندها و روش ها به سمت تغيير سازنده استفاده کرده و با انتخاب رئيس جمهور شعار

  دمکراتيزه شدن نظام حرکت شود, اخلاق به سياست باز گردد, همبستگی ملی را با حذف مرزهای نامشروع خودی و غيرخودی

  تقويت کنند, حکومت قانون را جايگزين گريز از قانون نمايند, قاطعيت خود بر لزوم پاسداری از کرامت انسان و حقوق بشر را به

  حکمرانان کشور يادآور شوند, نظام اداری و اجرايی کشور را از گرفتاری در دام ناکارآمدی و دروغ و توسل به رمالی و جن

  گيری و نجات بخشند و کارگران و کشاورزان و محرومان جامعه را از ترس نياز های اوليه خود رها نمايند. اما آنانی که

  سواری بر مرکب قدرت را به هر قيمتی راهنمای عمل خود قرار داده بودند با مهندسی انتخابات و تقلب در آرای مردم نامزد

  موردنظر خود را از صندوق ها در آورند و آنگاه که با صدای اعتراض ميليونی مردم مواجه شدند به جای پاسخگويی و اقناع به

  سرکوب و داغ و درفش و زندان متوسل شدند و جنبش سبز از دل اين رخداد و در امتداد مطالبات تاريخی مردم ايران برای آزادی

  تحقق حقوق بشر و امنيت انسانی برای همه ايرانيان ، تغيير سازنده و توسعه سر برآورد و سروقامت و استوار همچنان هدف

  را دنبال می کند.

  شورای هماهنگی راه سبز اميد برای پاسداشت همه آنانی که در اين روز به پای صندوق های رای آمدند تا کشور را از بليه دروغ

  و خودکامکی رهايی بخشند و در دوسال گذشته در پی رای گمشده خويش هر هزينه ای را بجان خريده اند وهم چنين قدردانی

  ازمقام عزيزانی که در اين مسير به شهادت رسيدند، از راهيان سبز اميد دعوت می کند در اين روز بياد زنجيره سبز اميدی که

  ميدان راه آهن را به ميدان تجريش پيوند داد در سکوت مطلق وبا رعايت موارد زير دست به راهپيمايی در پياده روهای خيابان

  ولی عصر حد فاصل ميدان ولی عصر تا ميدان ونک بزنند و در ساعت ده همان شب بر روی بامها ندای الله اکبر سر دهند.

  از همراهان جنبش سبز خواهانيم که برای اين دعوت دست به اطلاع رسانی گسترده زده و همه همت خود را برای هرچه

  پرشور برگزار شدن اين راهپيمايی انجام دهند.

  اين شورا به اقتدارگرايان حاکم قويا هشدار می دهد که برگزاری راهپيمايی مسالمت آميز حقی بشری و منطبق با اصل ٢٧ قانون

  اساسی است و دولت مکلف به تضمين امنيت شهروندان شرکت کننده در آن می باشد و اعمال هرگونه محدوديت و يا مقابله با آن

  از جانب مامورين اطلاعاتی و امنيتی و نيروهای سرکوبگری که وابستگی آنها به اقتدارگرايان مسلم است جز مسئوليت و بی

  آبرويی بيشتر در سطح داخلی و بين المللی و افشای عدم صداقت آنها و سياست دوگانه شان در مورد جنبش های دموکراسی

  خواهی در منطقه به دنبال نخواهد داشت.

  شورای هماهنگی راه سبز اميد برنامه های ديگر خرداد ماه را با همفکری با هم ميهنان عزيز در بيانيه های ديگر بزودی اعلام

  خواهد کرد.

  شورای هماهنگی راه سبز اميد.

  ١٣٩٠ ٠٣٫ ٨٫

  ١٫ محل: پياده روهای خيابان ولی عصر حد فاصل ميدان ولی عصر تا ميدان ونک (به بالا از سمت شرق، به پايين از سمت

  غرب)

  ٢٫ زمان: ساعت ۶ تا ٨ بعد از ظهر. راهپيمايی رأس ساعت ٨ تمام شده و همه متفرق شوند.

  ٣٫ راهپيمايان با لبان بسته سه خواسته زير را فرياد خواهند زد:

  -آزادی رهبران جنبش و زندانيان سياسی

  - برگزاری انتخابات آزاد

  -اقدام موثر و فوری برای حل مسئله گرانی و بيکاری

  ۴٫ فعالان جنبش سبزدر شهرستانها هم می توانند برنامه ای مشابه تهران را در اين روز برنامه ريزی و اجرا نمايند.

  ۵٫ سکوت مطلق در طول برگزاری راهپيمائی حاکم خواهد بود. به هيچ شعاری پاسخ داده نشود و از هر گونه اقدامی که به

  خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غير قانونی و ضد انسانی می دهد خود داری شود.

  برگرفته از اخبار روز

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click