click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی ها و بازداشت ها و بازجويی ها از صد حامی مادران عزادار

  مهدی رمضانی که فرزندش در جريان اعتراضات مردمی در ٢۵ خرداد ٨٨ بر اثر شليک گلوله از سوی نيروهای نظامی کشته شد برای اجرای حکم احضار و برای وثيقه گذاران تعدادی از حاميان مادران عزادار هم اخطاريه فرستاده شده است.

  خديجه مقدم، از پايه گذاران مادران پارک لاله که پيشتر مادران عزادار ناميده می شد در مصاحبه با "روز" می گويد که هيچ يک از اين اقدامات نمی تواند مادران و حاميان آنها را از دادخواهی و همراهی بازدارد.

  مادران عزادار که به مادران پارک لاله تغيير نام داده اند، مادران جانباختگان سي و يك سال گذشته هستند كه اعلام کرده اند از خون فرزندان شان نخواهند گذشت و خواهان محاكمه آمران و عاملان اعدام هاي فردي و دسته جمعي، كشتارهاي قومي و ديني، زندان، شكنجه، تجاوز، ترور، شبيخون به منازل، به خاك و خون كشيدن خوابگاه ها و... هستند.

  مادران پارک لاله همچنين خواهان آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی و عقيدتی هستند و اعدام را يك قتل سازمان يافته مي دانند و مخالف هرگونه قتلي با هر شكل و هر نامي از جمله سنگسار و قصاص و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.

  بيش از ١٠٠ تن از حاميان مادران پارک لاله طی سه ساله گذشته به تناوب بازداشت و تحت بازجويی قرار گرفته اند. خديجه مقدم به "روز" می گويد: همه کسانی که در پارک لاله جمع می شدند تاکنون بازجويی پس داده اند. با وجودی که آنها بارها تاکيد کرده اند که مادران پارک لاله، گروه يا تشکل نيست و هيچ وابستگی به هيچ گروه و تشکلی هم ندارد تاکنون بيش ١٠٠ نفر از مادران و حاميان آنها که صدای مادران عزادار بوده اند

  بازداشت و با وثيقه آزاد شده اند، حکم های سنگين برای تعدادی از اين مادران و حاميان صادر شده و اکنون هم يکی يکی اين حکم ها را به اجرا در می آورند که اين مساله باعث نگرانی ما است

  روزانلاین / 16 مهر 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click