click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  رو به سوی پاسداران و بسیجیان و ارتشیان: تندتــــــــــر می دوی از من، اگر آگــــــــــاه شوی

   

  سروده ای ارمغان به قوي همتان سرزمين مان

  سروده را بشنويد

  http://www.youtube.com/watch?v=xDtURVl225o

  سر و روئی نتراشیده و رخساری زرد

  زرد و باریک، چو نی

  سفره ای کرده حمایل، پتوئی بر سر دوش

  ژنده ای در تن وی

  کهنه پیچیده به پا، چونکه ندارد پاپوش

  در سر جاده ری

  چند قزاق سوار، از پیش، آلوده به گرد

   

  دستها، بسته ز پس، پای پیاده بیمار

  که رود اینهمه راه

  مگر آن مرد قوی همــــــــــــــت صاحب مسلک

  که شناسد ره و چاه

   

  خسته بد، گرسنه بد، لیک نمی خواست کمک

  نه ز شیــــــــــخ و نه ز شـــــــــــاه

  بجز از فعله و دهقان، نه به فکر دیار

   

  از سواران مســــــــــــــــــــــــــــــــلح، یکی آمد به سخن

  که دلش سوخت به او: آخر ای شخص گنهکار، چنین گفت به وی

  گنهت چیست؟ بگو

   

  بندی، از لفظ "گنهکار" بر آشفت، به وی

  گفت: ای مرد نکو

  گنهم اینکه من از عائله رنجبرم

  زاده رنجم و پرورده ي دست زحمت

  نسلم از کارگران

  حرف من اینکه چرا کوشش و زحمت از ماست

  حاصلش از دگران

  این جهان، یکسره از فعله و دهقان بر پاست

  نه که از مفت خوران

  غیر از این، من ز گناه دگری بیخبرم

   

  دگری گفت که: - گویند تو آشوب کنی

  ضد قانون و وطن

  دشمن شاهی و بیدینی و دهری مذهب

  جنگجو، فتنه فکن

  پرده از کار برانداز و مپیچان مطلب

  راستی گوی بمن: تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعیدی

   

  تندتــــــــــر می دوی از من، اگر آگــــــــــاه شوی

  دادش اینگونه جواب

  این زمان "دولــــــــــــــت و دیــــــــــــــــن" آلت اشراف بود

  رنجبر، لخت و کباب

  سگ خان، باجل مخمل، بگو انصاف بود

  خانه جـــــــــــهل خـــــــــــراب

  حیله است این سخنان، کـــــــــــــــــاش که می فهمیدی

  این عبارات مطلا، همه موهوماتست

  بند را ه فقرا

  چیست قانون کنونی، خبرت هست از این

  حکم محکومی ما

   

  بهر آزاد شدن، در همه روی زمین

  از چنین ظلم و شقا

  چاره رنجبران، وحــــــــــدت و تشکیــــــــــلات است

  ابوالقاسم لاهوتی

  سروده را بشنويد

  http://www.youtube.com/watch?v=xDtURVl225o

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click