click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض گروهی خانواده های زندانيان سياسی

  خانوادههای زندانيان سياسی پنج روز پس از انتشار گزارش احمد شهيد ، نمايندهی ويژهی سازمان ملل در بارهی وضعيت حقوق

  بشر در ايران، بيانيهای منتشر کردند. اين بيانيه مهر تاييدی است بر بخشی از گزارش احمد شهيد.

  شکنجه ی زندانيان، رفتارهای ، گزارشگر ويژهی سازمان ملل در گزارش خود که روز ١٩ اکتبر در سازمان ملل قرائت شد

  را بیرحمانه و تحقيرآميز به هنگام بازداشت و بازجويی، سلولهای انفرادی، و تهديد و ارعاب خانوادههای بازداشتشدگان

  برشمرده است.

  اشاره شده است. در داغ و درفش و شکنجه و شلاق برای مخالفان سياسی در بيانيهی خانوادههای زندانيان سياسی نيز به وجود حبس در سلول انفرادی و قرنطينه و تبعيد در زمان اجرای حکم بیقانونیهايی است که کسی خود را موظف : اين بيانيه آمده است . به پاسخ گويی نسبت به آن نمیداند

  نويسندگان بيانيه، خانودادههای زندانيانی هستند که در رابطه با ناآرامیهای پس از انتخابات دور دهم رياست جمهوری دستگير

  . عزيزان ما نزديک دو سال و نيم است که در زندانهای تهران و شهرستانها روزگار میگذرانند : شدهاند. آنها تاکيد میکنند

  شکوه ظالمانی که خود را مالک الرقاب بندگان خدا میدانند و آنان را به ستم میآزارند خانوادههای زندانيان در بيانيهی خود از مدعیالعموم و دادستان و داديار و بازپرس و بازجو و قاضی القضات و قاضی، که بهترين فرزندان اين کشور را با میکنند و از . احکام ناعادلانه به بند ستم اسير کردهاند

  آنها همچنين از بیاعتنايی مسئولان به وضعيت سلامت زندانيان سياسی انتقاد کردهاند، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل نيز

  يک روز نگرانی از آب آشاميدنی هراس به جان ما خانوادهها میاندازد و : به آن اشاره کرده بود. خانوادههای معترض مینويسند روز ديگر هراس از بيماریهای شايع وعمومی که به موقع پيشگيری نشدهاند، بند دلمان را پاره میکند .

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click