click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز مقابل مجلس

  به گزارش مهر پيش از آغاز جلسه رسمی مجلس در روز يکشنبه تعدادی از کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز با حضور

  مقابل مجلس سعی کردند اعتراض خود نسبت به دريافت نکردن حقوق ٢۴ ماهه را به گوش نمايندگان مجلس برسانند.

  اين کارگران با سر دادن شعارهای "مصوبات دولت اجرا بايد گردد"، " حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد"، "زندگی معيشت،

  حق مسلم ماست" نارضايتی خود از وضعيت زندگی و کار را بيان کردند.

  چرا مصوبات سفرهای استانی " ،"ITI يا تعطيلی ITI پلاکاردهای همراه اين کارگران حاوی نوشته هايی از جمله "کمک به

  اجرايی نمی شود؟"

  به گزارش فارس درهمين رابطه حدود ٣۵٠ نفر از کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز صبح روز يکشنبه در اعتراض

  نسبت به عدم پرداخت ٢٠ ماهه حقوقشان مقابل مجلس تجمع کردند.

  يکی از تجمع کنندگان در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت که ما از ساعت ۴ صبح امروز برای اعتراض نسبت به اين امر مقابل

  مجلس حاضر شديم.

  وی با ذکر اين نکته که تاکنون برای بيان مشکلاتمان در خصوص عدم پرداخت بيست ماهه حقوقمان ۴ بار تهران آمدهايم، گفت:

  تعداد زيادی از افرادی که همين مشکل را داشتند، به دلايلی به تهران نيامدند، به عنوان مثال ٩٠٠ نفر از بازنشستگان با درخواست

  برخی نهادها به تهران نيامدند، به همين دليل اين مسئله، مشکل تعداد زيادی از کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز است.

  بر پايه اين گزارش، اين افراد شعارهايی مانند "حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد" و "ما بچههای جنگيم، چرا بايد بجنگيم "

  سر میدادند.

  بنا بهمين گزارش جعفر قادری نماينده شيراز در جمع تجمع کنندگان حاضر شد و پس از استماع مشکلات و مسائل آنان، قول

  پيگيری اين موضوع را به افراد داده است.

  علی مبارکی، از اعضای اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، مقيم سوئيس، در اين مورد با اشاره به اينکه پرداخت

  سازمان بين المللی : حقوق کارگران بسياری از مناطق ايران بين چهار تا ٣٠ ماه به تعويق افتاده است، به راديو فردا میگويد

  . کار و سنديکاها و اتحاديههای کارگری در جهان در اين مورد به جمهوری اسلامی ايران هشدار دادهاند

  کارگران بدون دريافت حقوق : وی با فاجعه بار توصيف کردن پرداخت نشدن حقوق کارگران برای مدتهای طولانی میافزايد

  ٣٣٠ هزار تومانی خود که زير خط فقر است، چگونه بايد زندگی کنند.

  برگرفته از اخبار روز / دوشنبه ٣ مرداد ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click