click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  نبرد و پیروزی کارگران پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی ماهشهر

  پيام تبريک اتحاديه آزاد کارگران ايران به کارگران پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی در منطقه ماهشهر

  دوستان و همکاران! شما پس از دو اعتصاب بزرگ و بيش از يکسال کشمکش و ايستادگی برای رسيدن به خواستهايتان در يک قدمی تحقق کامل انعقاد قرارداد مستقيم، بدون اما و اگرهايی که در يکسال گذشته پيشاروی شما قرار داده شد بر روی ميز مديران پتروشيمی هاست.

  شما کاری بزرگ را پيش برديد و تا به همينجا موفق به در هم شکستن غول امپراطوری شرکتهای پيمانکاری از چرخه شرايط کار خود شديد. طبقه کارگران ايران است.

  ما کارگران متشکل در اتحاديه آزاد کارگران ايران اين پيروزی را به يکايک شما دوستان عزيز در مجتمع های پتروشيمی منطقه ماهشهر صميمانه قلب بيشتری در کنار شما و بويژه همکارانمان در پتروشيمی های خصوصی خواهيم بود. کارگران پيمانکاری پتروشيمی های خصوصی همکاران ترديد حمايت ما و شما و عموم کارگران ايران از اين کارگران برای حذف شرکت های پيمانکاری، تثبيت کننده پيروزی امروز شما در مجتمع های زنده باد همبستگی سراسری کارگران ايران

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 23 خرداد ماه

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click