click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب در شرکت قطعات توربين شهريار

   روزهای سه شنبه و چهارشنبه ٢٣ و ٢۴ خرداد تمام کارگران و مهندسان و پرسنل اداری دست از کار کشيدند و شرکت به طور کامل تعطيل شد .

  ٢٢ کارکنان شرکت قطعات /٣/ اخبار روز - گزارش دريافتی: روز دوشنبه ٩١

  توربين شهريار، که از جمله شرکت های مهم صنايع برق است، در اعتراض به

  تعويق دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. اين تجمع، که تمام کارکنان اين شرکت

  را اعم از کارگر، مهندس و پرسنل اداری را دربر می گرفت، در مقابل دفتر هيئت

  مديره شرکت برگزار شد و در جريان آن کارکنان خواستار گفتگو با اعضای هيئت

  مديره شدند. چندمين بار بود که کارکنان اين شرکت برای دستيابی به دستمزدهای

  معوقه و ديگر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی می زدند.

  اما تجمع روز دوشنبه تا پايان ساعت اداری طول کشيد. درپی ايستادگی متحدانه

  کارگران، رئيس هيئت مديره شرکت به عنوان نماينده سهامداران مجبور شد در محل

  تجمع حاضر شود و در خصوص مطالبات کارگران با آن ها گفتگو کند. در پايان

  اين گفتگو، رئيس هيئت مديره قول داد که به مطالبات کارکنان رسيدگی نمايد.

  ٢٣ ) بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شد و برای پيگيری ديگر مطالبات قرار /٣/ فردای روز تجمع (سه شنبه ٩١

  ٢۶ تعدادی از کارگران به عنوان نماينده با رئيس هيئت مديره ديدار کنند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه ٢٣ /٣/ شد روز شنبه ٩١

  و ٢۴ خرداد تمام کارگران و مهندسان و پرسنل اداری دست از کار کشيدند، به طوری که گويی شرکت به طور کامل تعطيل شده

  است، و اين خود از يکدست و يک صدا بودن همه کارکنان و عزم راسخ آنان برای دستيابی به خواسته هايشان حکايت می کرد.

  اگرچه بخشی از اين کارکنان عمدتا کار فکری می کنند اما فصل مشترک همه آنان اين است که در ازای کار خود مزد می

  گيرند.

  مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربين شهريار به شرح زير است:

  ١-پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، کارانه، اضافه کاری ها و پول ناهار ماه رمضان سال گذشته.

  ٢-تجديد قرارداد بيمه تکميلی درمانی با بيمه دانا (اين بيمه در حال حاضر از پذيرش کارگران بيمار شرکت سر باز می زند).

  ٣-فعال تر شدن کميته های داخلی شرکت (کميته وام، کميته احکام اداری و...).

  ۴- پرداخت هزينه بيمه بازنشستگی به سازمان تامين اجتماعی به طوری که بازنشستگی کارگران دچار اخلال نشود.

  انتظار زيادی نيست اگر از ديگر کارگران در بخش های مختلف اعم از خودروسازی ها، ماشين سازی ها، ذوب آهن، فولاد

  مبارکه، پتروشيمی و نفت و گاز، لاستيک سازی ها، حمل و نقل و به ويژه کارگران صنايع برق خواسته شود که از مطالبات

  کارکنان شرکت قطعات توربين شهريار، که در عين حال مطالبات بخش بزرگی از طبقه کارگر ايران است، حمايت کنند.

  يک کارگر صنعت برق

  ٢۵/٣/١٣٩١

  اخبار روز

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click