click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران اعتصابی تعمير و نگهداری پتروشيمی کارون

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: حدود 200 کارگر پيمانکاری بخش تعمير و نگهداری پتروشيمی کارون (شرکت فيرمکو) در اعتراض به عدم بر کارفرما، از صبح روزدوشنبه 22 خرداد ماه دست به اعتصاب زدند و ظهر روز چهارشنبه 24 خرداد ماه پس از حضور بيات معاون وزير مسئول صنايع پتروشيمی ايران در جمع شان به اعتصاب خود پايان دادند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران از مدتها پيش خواهان پرداخت حق صعوبت(سختی کار ويژه پتروشيمی)، پاداشهای معوقه، پرداخت سختی کارمطابق با ضوابط قانون کار و هچنين افزايش دستمزدهای خود بودند اما کارفرما توجهی به خواستهای کارگران صبح روز دوشنبه 22 خرداد ماه بطور متحدانه ای دست از کار کشيدند. بدبنال آغاز اين اعتصاب مدير عامل پتروشيمی کارون در ميان کارگران دادن وعده و وعيد کارگران را راضی به شکستن اعتصاب کند اما کارگران بر تحقق خواستهای خود پای فشردند و به اعتصاب خود ادامه دادند.

  بنا بر اين گزارش در سومين روز اعتصاب کارگران پيمانکاری تعمير و نگهداری پتروشيمی کارون ، آقای بيات معاون وزير نفت در امور پتروشيمی ايران در ميان کارگران اعتصابی حاضر شد و بطور مفصلی با آنان به گفتگو نشست. در اين گفتگوها وی ضمن اظهار بی اطلاعی کرد من شخصا پيگير مطالبات شما خواهم بود و چنانچه مشکل شما ادامه پيدا کرد ميتوانيد مستقيما به دفتر من در تهران مراجعه کنيد. بدنبال اين اين کارگران از سوی معاون وزير نفت داده شد آنان اعتصاب خود را ظهر روز چهارشنبه 24 خرداد ماه خاتمه دادند.

  کارگران پيمانکاری پتروشيمی کارون نسبت به ساير همکاران خود در مجتمع های پتروشيمی منطقه ماهشهر، تحت شرايط سخت تری مشغول دريافت ميکنند. محصول اين کارخانه پتروشيمی (تولوئن دی ايزوسيانات و ساير فراورده های جانبی و ميانی آن) از خطرناکترين مواد شيميايی پتروشيمی بويژه کارگران بخش تعميرات همواره در معرض شديدترين آلودگی ومسموميت قراردارند. مالکيت پتروشيمی کارون در اختيار بخش ايران، سوئد و آلمان هستند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 25 خرداد ماه

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click