click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض'١٠ هزار کارگر به شرايط اقتصادی

  خبرگزاری ايلنا گزارش دادهاست که نمايندگان ١٠ هزار کارگر با ارائه طوماری به دفتر عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به شرايط اقتصادی اعتراض کردهاند.

  پيشنويس اصلاحيه قانون کار، طرح هدفمند کردن يارانهها، تورم و وضعيت دستمزد، بيمه و بازنشستگی مواردی هستند که در اين طومار مورد انتقاد قرار گرفته است.

  کارگران امضاکننده اين طومار از طرح هدفمند کردن يارانهها با عنوان "قطع يارانهها" نام بردهاند و نوشتهاند که به

  رغم گرانی ناشی از آن، "ميانگين دستمزد کارگران در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز

  اول قطع يارانهها حتی کاهش نيز پيدا کرده است."

  آنان همچنين گفتهاند که با اعمال ماليات بر ارزش افزوده "عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما

  کارگران به خزانه دولت سرازير شده است."

  عدم پرداخت به موقع دستمزد، استخدام با قراردادهای سفيد امضا يا بدون قرارداد و تغيير حقوق بازنشستگی از ميانگين دستمزد ٢ سال آخر به ميانگين دستمزد ۵ سال آخر موارد ديگری هستند که اعتراض کارگران را برانگيخته است.

  در اين طومار آمده است: "ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعطيلی کارخانهها در بدترين وضعيت نسبت سالهای پيش

  قرار دارد."

  همچنين برخی سايتهای نزديک به فعالان کارگری گزارش دادهاند که روز جمعه بيش از ۵٠ فعال کارگری در شهر

  کرج در غرب تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند.

  تا کنون اطلاعی از علت بازداشت و اتهام آنها در دست نيست.

  سازمان عفو بينالملل هفته گذشته به مناسبت صد و يکمين دور کنفرانس بينالمللی کار، با انتشار بيانيهای مطبوعاتی

  به برخورد با فعالان کارگری در ايران اعتراض کرده بود.

  عفو بينالملل در اين بيانيه، خواهان "آزادی فوری و بدون قيد و شرط فعالان کارگری که تنها به خاطر فعاليتهای

  مسالمتآميز سنديکايی به زندان افتادهاند" شده بود.

  گویا نیوز / يکشنبه 28 خرداد 13

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click