click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  نحوه ثبت نام شفاف نيست: تجمع ميكنيم

  ايلنا: عضو هيئت رئيسه انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور از اتمام چند ساعتهي سهميه بيمه كارگران ساختماني تهران خبر داد.

  محمد باقري در گفتگو با ايلنا ضمن مبهم خواندن سازوكار ارائه بيمه كارگران ساختماني كه به اتمام چند ساعته 31 هزار و 500 سهميه در چند كرد: سال گذشته ثبت نام از كارگراني كه داراي كارت مهارت بودند بيش از دو ماه زمان برد اما امسال با شروع ثبت نام در روز يكشنبه 17 ارديبهشتماه، صبح به سازمان فني و حرفهاي استان تهران مراجعه كرده بودند پاسخ شنيدند كه سهميه امسال تمام شده است.

  رئيس انجمن صنفي كارگران گچكار استان تهران با اشاره به وجود شائبه سوءاستفاده از بيمه ويژه كارگران ساختماني براي پوشش ساير اقشار، كامل افرادي كه امسال از سهميه بيمه كارگران ساختماني استفاده كردهاند، جهت ارزيابي و راستيآزمايي به اتحاديه صنفي، اين كارگران اعتراض پيگيري خواهند كرد.

  اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنانش همچنين از ساز و كار جديد و غير قانوني صدور كارت مهارت توسط سازمان فني و حرفهاي ابراز باقري گفت: كارگراني كه اخيرا براي دريافت كارت مهارت به سازمان فني و حرفهاي مراجعه كردهاند با تابلويي مواجه شدهاند كه صدور كارت به شهرداري ها ممكن ميداند.

  اين فعال كارگري اقدام مشترك اخير سازمان فني و حرفهاي و شهرداري را غير قانوني دانست و افزود: ماده 18 قانون بهبود مستمر محيط كسب انجمن صنفي كارگران ساختماني را در سنجش مهارت و معرفي كارگران ساختماني به رسميت بشناسد اما دولت با عدم اجراي اين قانون باعث بيمه كارگران ساختماني شده است.

  برگرفته از اتحادیه آزاد کارگران / 21 اردیبهشت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click