click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران شهاب خودرو به اعتراض های خود ادامه می دهند

  کارفرما: میخواهيم توليد را متوقف کنيم و واردات خودرو انجام دهيم

  ايلنا: پس از تجمع های بی نتيجه کارگران اخراجی شهاب خودرو در مقابل نهاد رياست جمهوری و وزارت رفاه کار و تامين اجتماعی در روزهای شانزدهم و بيستم ارديبشهت سال ٩١ ، اين کارگران صبح امروز در اعتراض به اخراجشان پس از تعطيلات نوروز، برای دومين بار در خيابان آزادی مقابل وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعی تجمع کردند.

  نماينده کارگران شهاب خودرو به خبرنگار ايلنا گفت: کارگران اخراجی در پی بیتوجهی به اعتراضشان، با تجمع در مقابل

  وزارت کار از وزير و ساير مسئولين درخواست پیگيری دليل اخراج و بازگشت به کار کردند.

  اين کارگر ادامه داد: از مجموع ۶۵٠ کارگر شهابخودرو که پس از پايان تعطيلات، با عدم تمديد قرارداد کاريشان اخراج شده

  بودند در حدود ٢٠٠ نفر در اين تجمع حضور يافته اند.

  او با انتقاد از مسئولين دولتی که تا کنون نتوانستهاند امنيت شغلی کارگران را حفظ کنند، تاکيدکرد: ما نيروهای آماده به کار هستيم و از مسئولين وزارت کار به عنوان يک نهاد حمايتگر از اشتغال پايدار میخواهيم صدای ما را بشنوند.

  او با اشاره به وعدههای بیاساس اشتغالزايی دولت و اينکه دولت با دادن آمارهای غلط وعده ايجاد ٢ ميليون شغل را داده است

  اظهار داشت: اگر دولت میخواهد به وعدههای اشتغالزايی خود عمل کند بايد ابتدا با حفظ اشتغال موجود ۶۵٠ کارگر شهاب

  خودرو را به کار بازگرداند.

  اين کارگر مدعی شد: مسئولان کارخانه شهاب خودرو که به هيچ وجه با برگشت بکار کارگران اخراجی موافقت نمی کنند اين

  است که میگويند میخواهيم توليد را متوقف کنيم و واردات خودرو انجام دهيم

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click