click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران مازندران خود را برای روز کارگر آماده می کنند

  حذف قراردادهای موقت، جلوگيری از واردات بی رويه و افزايش دستمزد کارگران از خواسته های مهم کارگران

   

  مسئول خانه کارگر مازندران: خصوصی سازی در کارخانه های مازندران با اخراج کارگران، ناهنجاریهای اجتماعی، تعطيلی کارخانجات، حقوق نگرفتن و فقر کارگران همراه شده است. هيچ گوش شنوايی فرياد کارگران نساجی مازندران را نمیشنود.

  در ايام نوروز امسال که کارگران نساجی مازندران با دست خالی به خانههايشان بازگشتند، حداقل در آستانه ١١ ارديبهشت که روز جهانی کارگر است حقوق معوقه كارگران نساجی مازندران را پرداخت کنند.

  دبير اجرايی خانه کارگر شهر ری: دادن مجوز راهپيمايی به کارگران بمناسبت روزجهانی کارگر، حمايت از کار و صنعت ايرانی است. تا چهار سال پيش راهپيمايی روز کارگر در چارچوب قانون برگزار می شد.

  حذف قراردادهای موقت، جلوگيری از واردات بیرويه و افزايش دستمزد کارگران از خواسته های مهم کارگران در اين روز بزرگ است. كارگران می خواهند در روز كارگر مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانند.

  نقل از خبرگزاری ايلنا /  3 ارديبهشت

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click