click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی اعتراضی کارگران پروژه ی سد بنير در سنندج

  جمعی از کارگران اخراجی پروزهی سد بنير در قسمت تونل توار مشغول به کار بودهاند، صبح روز ٢٧ فروردين ماه سال جاری در سنندج دست به تجمعی اعتراضی زدند.

  به گزارش کميتهی هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری، حدود ٧٠ نفر از کارگران اخراجی موسسهی يونس وابسته به قرارگاه خاتم الانبيا که در پروژه ی سد بنير در قسمت تونل توار مشغول به کار بودند، در ساعت ٨ صبح روز

  يکشنبه ٢٧ فروزدين ماه ٩١ در مقابل ادارهی کار سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.

  ين کارگران که در تاريخ ١۵ بهمن ماه سال گذشته از کار بيکار شده و به صورت قراردادی کار میکردند، ۵ ماه است که حقوق نگرفتهاند. کارگران معترض از مسئولين اداره کار خواستند که به مشکلاتشان رسيدگی کند اما ادارهی کار پاسخ به آنان اعلام کرده که شکايت کنيد تا رسيدگی شود.

  بر اساس اين گزارش کارگران اعلام کردهاند که در صورت عدم رسيدگی به خواسته هايشان مجدداً دست به تجمع خواهند زد.

  برگرفته از هرانا / 30 فروردین

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click