click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران نفت و گاز و عسلویه و کنگان برای احقاق حقوق خویش خیز بر می دارند

  بيانيه: پيش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر

  ما کارگران پروژه ای نفت و گاز همچون ديگر کارگران امسال را در حالی آغاز کرده ايم که فقر و تنگدستی زندگی ما را هرچه بيشتر تحت فشار قرار داده است. از ابتدای سال کارگران بسياری از کار اخراج شده اند کارگران شهاب خودرو نمونه بارز آن است .تورم بالای بيست درصد کمر مارا شکسته است ،در طی سال گذشته نرخ برابری ارز با ريال به شدت تغيير کرده و قدرت خريد مارا نصف کرده است .

  سال گذشته همچون سالهای گذشته فعالين کارگری و کارگران آگاه تحت فشار بوده و زندان خانه دوم آنان گرديده است .هرگونه اعتراض کارگران به شديد ترين وجه سرکوب شده است.

  در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر اخبار بدی را نيز ميشنويم رضا شهابی يکی از فعالين خوش نام کارگری به شش سال زندان محکوم شده است فقط به جرم دفاع از حقوق همکاان خود بايستی بهترين سال های عمر خود را در زندان سپری کند. سايه بيکار سازی حتی مارا نيز که شالوده اقتصاد ايران که وابستگی شديد به نفت دارد را می سازيم تحديد ميکند. هم رزمان عزيز بياييد مبارزه ای متحدانه را برای گرفتن حقوق اوليه انسانی که همانا کار و دستمزد متناصب با يک زندگی انسانی است به پيش ببريم. تنها با اتحاد بين همه کارگران ايران و جهان است که می توانيم حقوق اوليه خود را بدست آوريم.

  مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را امسال هرچه باشکوه تر در سراسر ايران برگذار کنيم

  پيش به سوی ايجاد تشکل های مستقل کارگری

  ٢٨ فروردين ٩١

  جمعی از کارگران عسلويه ،کنگان وکارگران پروژه ای نفت و گاز

  برگرفته از اخبار روز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click