click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  دزدان ولایی و دزدان دریایی جنبش کارگری ایران را دشمن شماره یک خود می دانند

  رضا شهابی به ۶ سال حبس و ۵ سال خاموشی محکوم شد

  کميته ی دفاع از رضا شهابی در اطلاعيه ی شماره ی ٢۶ خود از محکوميت سنگين رضا شهابی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خبر داده است.

  پس از بيش از ٢٢ ماه حبس و آزار و اذيت برای رضا شهابی، شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی، حکم ۶ سال حبس تعزيری برای رضا شهابی صادر کرد.

  اين حکم شامل يک سال زندان به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام" و پنج سال زندان به اتهام واهی "تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی" ميباشد که با توجه به اينکه اساسا اين اتهامات پوچ و واهی بوده است چيزی جز ماهيت ضد کارگری دادگاه را نشان نميدهد. زيرا رضا شهابی تنها و تنها در راستای دفاع از حقوق کارگری خود و همکارانش فعاليت کرده است. با توجه به وضعيت بسيار وخيم شهابی در زندان که حتا مقامات پزشک قانونی را نيز وادار به اعتراض و هشدار کرده است، هر روز زندان برای رضا شهابی چيزی جز شکنجه ی جسمی نيست.همچنين در اين حکم، رضا شهابی، کارگر و عضو هيات مديره و مسوول مالی سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، به ۵ سال

  ممنوعيت از فعاليت نيز محکوم شده است که به معنای تلاش برای خاموش کردن اين انسان تلاشگر و شريف است.

  در ادامه اين حکم ضد کارگری، رضا شهابی محکوم به بازگرداندن ٧ ميليون تومان پول به صندوق حاکميت شده است. پولی از

  سوی تعداد زيادی کارگر( که ليست نام آنها در سايت ها موجود است) جمع آوری شده است و رضا به عنوان امين اين کارگران،

  اين مبلغ را به خانواده ی کارگران زندانی داده است.

  در چنين شرايطی که احکام ضد انسانی اينچنينی عليه کارگران و فعالان کارگری صادر ميشود دولت ايران با حضور در مراجع

  جهانی، از جمله سازمان جهانی کار، وانمود ميکند که هيچ کارگر و فعال کارگری در ايران در بند نيست!

  کميته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم کردن اين حکم ضد کارگری، به نمايندگی از ۵٠٠ نفر عضو خود مشتمل بر اعضای

  خانواده رضا شهابی، و کارگران و فعالان کارگری عضو خود، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل های و نهاد های

  داخلی و جهانی کارگری اکيدا درخواست ميکند که برای لغو احکام صادره عليه رضا شهابی، به صورتی متحد و يکپارچه اقدام و

  اعتراض کنند و برنامه ها و اقدامات پيشنهادی خود را برای هماهنگی و اجرا به اين کميته اعلام نمايند.

  برگرفته از اخبار روز / 26 فروردین 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click