click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض کارگران پتروشيمي تبريز

  کارگران پتروشيمی تبريز خواستار پاسخگويی مسئولان نسبت به دوگانگی اجرای مصوبه هيئت دولت در زمينه حذف شرکتهای بازرس انجمن صنفی کارگران شرکت پتروشيمی تبريز در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن اعلام اين خبر، گفت: نهم بهمن ماه سال گذشته مصوبه هيئت وزيران مبنی بر حذف شرکتهای پيمانکاری و الزام عقد قرارداد مستقيم کارگران قراردادی با شرکتهای مادر و دولتی صادر شد.

  ناصر چمنی افزود: با انتشار اين مصوبه همه کارگران قراردادی و پيمانکاری خوشحال شدند که ديگر شرکتهای پيمانکاری حذف خواهند شد و متأسفانه در وزارت نفت اين خوشحالی ديري نپاييد.

  وی با انتقاد از شيوه اجرای اين مصوبه در وزارت نفت گفت: متأسفانه در وزارت نفت برای اجرای اين مصوبه آيين نامه ديگری از سوی وزير کارگران دارای مدرک تحصيلی بالای ديپلم مطابق مصوبه هيئت دولت جذب ولی درباره کارگران دارای مدرک تحصيلی ديپلم و پايينتر و کمتر به تشکيل شرکتهای تعاونی پيمانکاری اقدام و از اين طريق بخشنامه در خصوص آنان اعمال شود.

  مسئول هماهنگی اتحاديهها و تشکلات کارگری خانه کارگر تبريز با بيان اينکه در بحث اين بخشنامه به هيچ عنوان موضوع شرکت تعاونی مطرح صورتی كه اين بخشنامه به شيوه اعلامی وزير نفت محقق شود کمتر از 35 درصد کارگران شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی تبريز مشمول اين وی با بيان اينکه اين دوگانگی باعث نارضايتی کارگران شده است اظهار داشت: کارگران سؤال میکنند که چرا بايد بعد از 15 سال و بيشتر بين مورد کارگرانی که تماماً در واحدهای عملياتی و توليدی کار میکنند.

  چمنی با اشاره به نام گذاری سال 91 به عنوان سال توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: از مسئولان کارگران که نقش اصلی را در توليد ملی بر عهده دارند اين چنين برخورد شود و کسی حرف دل آنان را نمیشنود و گوش فرا نمیدهد.

  وی با درخواست از مسئولان و نمايندگان مجلس شورای اسلامی و نمايندگان در مجامع قانونی برای مقابله با اين تبعيض افزود: بايد شرايطی فراهم در يک شرايط يکسان تحت پوشش قرارداد مستقيم قرار گيرند.

  به گفته چمنی اجرای دوگانه اين مصوبه موجب اعتراضاتی در بين کارگران شرکت پتروشيمی تبريز شده و آنان با برپايی جلسات مختلفی خواستار لازم به ذکر است انجمن صنفی کارگران پتروشيمی تبريز از سال 79 فعاليت داشته و هم اکنون يک هزار و 600 نفر از کارگران عضو آن هستند

  اتحادیه آزاد کارگران ایران / 26 فروردین

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click