click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگران اخراجي شهاب خودرو مقابل ساختمان وزارت كار

  پس از تجمع بينتيجه كارگران اخراجي شهابخودرو در مقابل ساختمان رياست

  جمهوري در روز چهارشنبه هفته گذشته، اين كارگران صبح امروز - شنبه - در

  توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی اعتراض به اخراجشان در آغاز سال

  در مقابل وزارت کار ،رفاه و تامين اجتماعی تجمع کردند.

  به گزارش خبرنگار ايلنا، كارگران اخراجي پيش از عزيمت به تهران، بامداد امروز

  در مقابل درب کارخانه تجمع كرده بودند اما در پي بيتوجهي به اعتراض آنان، عازم خيابان آزادي شدند و با تجمع در

  مقابل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از وزير کار و ساير مسئولين درخواست پی گيری دليل اخراج و بازگشت به

  کار كردند

  نماينده كارگران معترض، به خبرنگار ايلنا گفت: اخراج کارگران در آغاز سال جديد، با توجه به شعار امسال با عنوان

  حمايت از کار و توليد، کارگران را غافلگير و متعجب کرده است.

  او افزود: ما از دولت و نمايندگان مجلس و ساير دست اندرکاران میخواهيم نسبت به بازگشت بکار و پرداخت ساير

  مطالبات ۶۵٠ کارگر اخراجی اقدام کنند.

  گویانیوز، 19 فروردین 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click