click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران کارخانجات صنايع فلزی

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب کارگران کارخانه های صنايع فلزی

  شماره ١ و ٢ که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده است امروز چهارشنبه ٢٣ فروردين ماه پنجمين روز خود را پشت سر

  گذاشت. اين کارگران در دومين روز اعتصاب خود در مقابل نهاد رياست جمهوری دست به تجمع زدند و فردای اين تجمع طی

  جلسه ای در وزارت صنايع توافق نامه ای ميان نماينده کارفرما، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و معاون

  سازمان در امور صنايع و اقتصاد برای تحقق خواستهای کارگران امضا شد. اما کارگران اطمينانی به اجرای اين توافقنامه نداشتند

  و تصميم به ادامه اعتصاب تا تحقق بند دوم توافقنامه که يک مهلت ۴٨ ساعته برای اجرای آن تعيين شده بود گرفتند.

  بنا بر اين گزارش عليرغم گذشت ۴٨ ساعت از مهلت مقرر، کارفرما حتی به اين بند که حداکثر هزينه آن تا ٣٠ ميليون تومان بود

  نيز عمل نکرده است اين در حالی است که مطالبات معوقه هشتصد کارگر شاغل کارخانجات صنايع فلزی و کارگران بازنشسته

  اين کارخانه بيش از ٣ ميليارد تومان است.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، نماينده تام الاختيار کارفرما که ماه هاست به کارخانه نيامده است

  پس از توافق در وزارت صنايع بار ديگر به منوال قبل عمل کرده و در کارخانه حاضر نشده است و ديروز فقط طی ملاقاتی در

  دفتر خود در بيرون از کارخانه با نماينده های کارگران اعلام کرد کارفرما مبلغ لازم برای برون رفت از وضعيت حاضر و

  پرداخت مطالبات مختلف کارگران را ۴ ميليارد و هشتصد ميليون تومان برآورد کرده است که هر زمان آنرا در اختيار من قرار

  دهد اقدام به اجرای توافق نامه خواهم کرد. کارگران صنايع فلزی کارفرمای جديد اين کارخانه را هيچگاه نديده اند و پيش آمدن

  چنين وضعيتی را به کارفرمای قبلی نسبت ميدهند.

  کارگران کارخانجات صنايع فلزی اعلام کرده اند تا زمان تحقق خواستهايشان يا حداقل بخشهايی از آن، همچنان به اعتصاب و

  اعتراضات خود ادامه خواهند داد

  برگرفته از اتحادیه آزاد کارگران ایران / 23 فروردین 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click