click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگران "نی بُر" کشت و صنعت کارون شوشتر

  کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه نی بُر دو هزار کارگر

  سنوات بيمهای و افزايش نيافتن دستمزد خود در سالهای گذشته، دست از کار کشيده

  و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده اند.

  کشت و نی بُر ايلنا: يک فعال کارگری در خوزستان گفت: دو هزار کارگر

  صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمهای و افزايش نيافتن دستمزد خود در سالهای گذشته،

  دست از کار کشيده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده اند.

  آقايار حسينی خاطرنشان کرد: اين کارگران فصلی که به کار تخصصی بريدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح

  طبقهبندی مشاغل و همچنين افزايش دستمزد ماهانه خود هستند..

  او افزود: عدهٔ زيادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسيده اما به دليل تعويق در پرداخت حق

  بيمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزايای تامين اجتماعی را ندارند، علاوه بر اين سازمان تامين

  اجتماعی کار اين کارگران را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب نمیکند.

  او ياد آور شد کارگران فصلی نی بر تا پايان برداشت نی، يعنی دو ماه آينده قرار داد امضاء کردهاند اما با ورود

  مديريت جديد اين کارگران فصلی پيش از پايان قرارداد اخراج خواهند شد.

  او همچنين گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای اين کارگران مهيا شده که امکان اجرای اين طرح با مخالفت مديريت

  جديد به جهت عدم پرداخت مابه تفاوت سالهای ٧٢ کارگران تا هم اکنون متوقف شده است.

  برگرفته از گویا نیوز / 22 فروردین 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click