click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران نی شکر هفت تپه خوزستان

  بيش از ١٠٠٠ کارگر نیبر نيشکر هفت تپه در استان خوزستان از روز شنبه ۵ فروردين ماه تا دوشنبه ٧ فروردين ماه به مدت سه روز دست به اعتصاب زده و در محل کمپ های نی بری تجمع کردند. به گزارش کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری، بيش از ١٠٠٠ کارگر نیبر نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم اجرای طرح مشاغل سخت و

  زيان آور و همچنين طرح طبقه بندی مشاغل میباشد.

  شرايط کار اين کارگران بسيار سخت و مشقت بار میباشد و آنان بعد از مدت کوتاهی اشتغال دچار بيماریهای ناشی از اين شغل میگردند و يا در اثر حادثه دچار نقص عضو میگردند. همچنين تعدادی از کارگران هفت تپه طی نامهای به مديريت خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند که از سال ۶٨ تاکنون اجرا نشده است و اعلام کردهاند که اگر به زودی اين طرح اجرا نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

  گفتنی ست، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل يکی از کارهايی بود که نمايندگان سنديکای نيشکر هفت تپه دنبال میکردند.

  خبرگزاری هرانا، 10 فروردین 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click