click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران اخراجی قرار گاه سازندگی قائم دست به تجمع زدند

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، امروز اول اسفند ماه از ساعت 9 تا 11 صبح، حدود هفتاد نفر از کارگران اخراجی قرار گاه سازندگی قائم در خواهان دريافت مطالبات خود شدند. بدنبال اين تجمع چند نفر از مسئولين قرارگاه به ميان کارگران آمدند و با تهديد آنان مبنی بر اينکه اينکار شما اغتشاش است تلاش کردند تجمع خواهان پرداخت مطالبات خود شدند. در ادامه اين کشمکش به کارگران اعلام شد شما قانونا به جايی نميتوانيد شکايت کنيد برويد و 15 روز ديگر بيائيد ما تا آنموقع پيگيری شما، اگر توانستيم نصف مطالبات تان را پرداخت خواهيم کرد.

  350 کارگر قرار گاه سازندگی قائم از 10 مهر ماه سال جاری در حالی از کار خود اخراج شدند که عيدی و پاداش سال 89 و 90 بعلاوه حق سنوات و نزديک به دو کارگران به دليل پرداخت نشدن حق بيمه آنها توسط کارفرما از دريافت بيمه بيکاری نيز محروم شده اند و شکايت آنها به اداره کار شهر ری نيز نتيجه ای نداده است. مسئوين کرده اند ما نميتوانيم به اين شکايت رسيدگی کنيم.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click