click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تعطیلی مرکز اطلاعات تلفنی کرمان

  اعتراض کارکنان 118 کرمان به حقوق و مزايای پرداخت نشده شان باعث تعطيلی اين مرکز شد

  به گزارش ايلنا 82 نفر از کارمندان مرکز اطلاعات تلفنی 118 کرمان به علت عدم پرداخت حقوق و عيدی و مزايای سال گذشته دست از كار تجمع کردند.

  يکی ازمعترضين در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بيان اينکه ما به حقوق و قراردادهای جديدمان اعتراض داريم، مدعي شد: فقط 16 روز بيمه از حقوق 200 هزار تومانی خودمان پرداخت کنيم و در نتيجه 150 تومان برايمان می ماند که بايد با آن هزينه هاي سرسامآور زندگي و کرايه رفت وی ادامه داد: تنها نصف حقوق شهريور و مهرماه را به ما پرداخت کردهاند، حقوق آبان و آذر را پرداخت نکردهاند و عيدی و سنوات پارسال را نيز کارمندان ديگری در اين زمينه گفت: مسئولين قول دادند حقوق و مزايای معوقه ما را پرداخت کنند اما الان میگويند فقط حقوق آبان و آذر را میپردازيم.

  او افزود: اگر تا قبل از 15 اسفند حقوق و مزايای ما را نپردازند صورت حسابها بسته میشود.

  يکی ديگر از معترضين نيز با اشاره به ورشکستگی پيمانکار قبلی مخابرات، گفت: مخابرات 60 ميليون تومان ضمانتنامه از پيمانکار دارد اما چون طلب خودشان را بردارند.

  وی اظهارداشت: بعد از 12 سال، حقوق همه بيشتر شده اما حقوق ما از 400 تومان به 200 تومان رسيده!

  لازم به ذکر است سرانجام مسئولين با حضور در ميان کارمندان، قول دادند تا بيستم اسفند ماه، کليه معوقات پرداخت شود و تا روز شنبه نيز 2 ماه يکی از کارمندان معترض به خبرنگار ما گفت: اگر مسئولين اين بار نيز به قول و وعده خود عمل نکنند ما باز هم اعتراض خواهيم کرد

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click