click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض کارگران مخابرات راه دور شيراز به وزارت صنايع رسيد

  ايلنا: رئيس شورای اسلامی صنايع مخابراتی راه دور شيراز گفت: بيش از ٣٠ نفراز کارگران صنايع مخابراتی راه شيراز، به نمايندگی اعتراض به عدم دريافت بيش از ٢۴ ماه حقوق معوقه خود در مقابل وزارت صنايع تجمع کرده اند.

  غلامحسين بانشی به خبرنگار ايلنا اظهار داشت: ما خواستار دريافت مطالباتمان هستيم اما متاسفانه تا اکنون هيچ يک از مسئولين پاسخگو وی با اشاره به اينکه ما نماينده کارگرانی هستيم که همزمان در مقابل استانداری شيراز دست به تجمع زدهاند افزود: مسئولين قول کارگران مبلغ ٣٠٠ ميليون بابت پرداخت بخشي از مطالبات کارگران واريز کنند که آن هم عملی نشده است.

  ۴ ميليارد تومان است اظهار داشت: درخواست کارگران برای گذر / او با اشاره به اينکه مجموع مطالبات کارگران مخابرات راه دور ۵ جديد هستيم ٢ ميليار تومان بوده است که محقق نشده است.

  وی ادامه داد: همچنين اين کارگران خواستار آن هستند که ۴درصد سهم دولت در قانون سخت و زيان آور که ميانگينن هرنفر ١٠ ميليون به پرداخت است) پرداخت شود تا مستمری کارگرانی که میخواهند بازنشسته شوند واريز شود اما متاسفانه هيئت اجرايی توان پرداخت وی در خاتمه گفت: کارگران اين شرکت تا تحقق خواستههای خود و حل مشکلاتشان توسط مسئولين به تجمعات خود ادامه میدهند و شنبه به تجمع اعتراضی خود با تعداد بيشتر درمقابل وزارت صنايع ادامه خواهيم داد

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click