click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهايشان بمدت دو ساعت اعتصاب در شيفت صبح زدند. همچنين شيفت شب اين کارخانه نيز ديشب در قسمت پوشش(کوتينگ) کار را خواباند. اعتصاب شيفت صبح بطور متحدانه ای در و کوتينگ رخ داد و همين امر باعث شد مديريت کارخانه با دادن وعده و وعيد به کارگران، آنان را از ادامه اعتصاب منصرف کند اما کارگران بر خواست کارفرما ناچار شد امشب دستمزد آبانماه اين کارگران را به حسابهای آنان واريز کند. بر اساس وعده ای که کارفرما داده است قرار است تا پايان سال يکماه ديگر آنان پرداخت شود.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، از آنجا که بخشی از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران اين کارخانه بعنوان مساعده در طی ماهه دستمزد ماههای آبان و آذر به همراه پرداخت عيدی و پاداش اين کارگران گره گشای احتياجات اوليه آنان در آستانه سال جديد نيست و وعده کارفرما مورد اعتراض از سوی 1200 کارگر اين کارخانه وجود دارد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click