click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض بازنشستگان نفت به بلاتکليفی ٣ ساله در پروژه ساخت مسکن

  در اعتراض به عملکرد کانون بازنشستگان نفت صورت گرفت

   جمعی از اعضای تعاونی مسکنکانون بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به بلاتکليفی ٣ ساله در اجرای پروژه ساخت مسکن توسط اين تعاونی. يکی از تجمع کنندگان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: حدود ٣ سال پيش برای خريد مسکن از طريق کانون بازنشستگان صنعت نفت کانون واريز کرديم.

  وی افزود: پس از گذشت مدتی اعضای هيأت مديرهتعاونی مسکن کانون بازنشستگان نفت اعلام کردند که در تحويل زمين مورد نظر برای ساختمسکن مشکل حقوق

  وی با بيان اينکه ۵۶ نفر از بازنشستگان نفت برای خريد مسکن ازطريق کانون ثبت نام کردهاند، اظهار داشت: ٣ سال پيش حدود يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان صورت نگرفته است.

  اين بازنشسته معترض ادامه داد: حقوق پايينبازنشستگی کفاف حل مشکلات زندگی و هزينه درمان ما را نمیدهد و اين در حالی است کهکانون بازنشستگان نفت نيز. وی با بيان اينکه امروز حدود ٣٠ نفر از افرادی که برای خريد مسکن در کانون بازنشستگان ثبت نام کرده اند در محل اين کانون تجمع کردند، از مسئولان وزارت نفت رسیدگی خواست

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click