click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی بندر امام و منطقه ويژه اقتصادی

  از صبح روز يکشنبه 23 بهمن ماه متحد و يکپارچه دست به اعتصاب خواهيم زد

  کارگران شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بند امام و پتروشيمی های منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر اعلام کرده اند در اعتراض به عدم برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری از صبح روز يکشنبه 23 بهمن ماه دست به اعتصاب 16 برچيده ميشدند. اما مديريت پتروشيمی های بندر امام و منطقه ويژه اقتصادی با بهانه های مختلف زير بار /11/ بنا بر بخشنامه هيئت دولت کليه شرکتهای پيمانکاری بر اساس ضرب العجلی می بايد تا مورخه 90

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، طی روزهای گذشته نماينده های کارگران شرکتهای پيمانکاری بندر امام و ديگر پتروشيمی ها در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر، پيگير خواست خود پيمانکاری بر اساس ضرب العجل دولت بوند که نهايتا روز 18 بهمن ماه ظريف کار مدير عامل پتروشيمی بندر امام، نماينده های کارگران را به آقای حيدری رئيس امور اداری جهت تعيين تکليف خواست کارگران پس از مراجعه نماينده های کارگران به حيدری و مذاکراتی که انجام شد وی اظهار داشت: ماهيت کار کارگران شاغل در شرکتهای پيمانکاری پتروشيمی بندرامام، همگی از نوع حجمی هستند و کليه پيمانکارانی قرارداد می بندند، تمامی نفرات خود را از بيرون همراه خود وارد می کنند و پس از پايان قرارداد، آنها را مجددا يا با خود از شرکت می برند و يا اخراج می کنند و به همين دليل اين کارگران مشمول بخشنامه دولت حيدری و طبق مدارک مستند و قانونی، تمامی کارگران شاغل در پتروشيمی بندرامام و ديگر پتروشيمی ها، همگی از 15 الی 20 سال سابقه کار مستمر و تعريف شده ی معين در اين پتروشيمی ها دارند و در طول عوض شده و آمده اند و رفته اند و کارگران بطور ثابت بر سرکارهای معين و تعريف شده خود باقی مانده اند و بطور مستمر و لاينقطع از حقوقهای آنان بيمه و ماليات کسر شده و ليست پرداخت مستمر بيمه و ماليات است.

  بنا بر اين آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، عليرغم ارائه مستندات لازم از سوی کارگران به رئيس امور اداری پتروشيمی بندر امام و مذاکرات مفصل نماينده های کارگران با مسئولين کارگران بطور متحدانه ای تصميم به آغاز اعتصاب از رو يکشنبه 23 بهمن ماه گرفتند. قرار است در اين روز کليه کارگران پتروشيمی بندرامام و منطقه ويژه اقتصادی در اقدامی هماهنگ و يکپارچه دست از کار 30 صبح روز يکشنبه از محل پارکينک اتوبوسها (درب شماره 4) و با تجمع کارگران آغاز / بر اساس اطلاعيه شماره 4، که کارگران در پتروشيمی های ماهشهر منتشر کرده اند اين اعتصاب قرار است از ساعت 8

  اتحاديه آزاد کارگران ايران- 20 بهمن ماه 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click