click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  بستن خیابان ها و مبارزه با نیروهای پلیس امنیتی و گارد

  حدود ششصد کارگر صنايع فلزی شماره 1 و 2 بمدت چهار ساعت خيابان هفده شهريور را بستند

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، از ساعت ده صبح امروز 24 بهمن ماه، حدود ششصد کارگر صنايع فلزی شماره 1 و 2 در اعتراض به عدم پرداخت بمدت چهار ساعت مسدود کردند و جلوی تردد خودروها در اين مسير را که به بازار آهن منتهی ميشود، بستند.

  بنا بر اين گزارش بدنبال اين حرکت اعتراضی، نيروههای پليس امنيت و گارد ويژه در محل حاضر شدند و تلاش کردند با تهديد و امنيتی خواندن اقدام کارگران، آنان را وادار کارگران با اظهار اينکه هيچکس در اين مملکت به ما جواب نميدهد و به داد ما نميرسد به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. در ادامه اين تجمع مامورين امنيتی از کارگران نماينده های کارگران مشکلات آنان را پيگيری و حل و فصل کنند. بر اساس اين وعده قرار شده است مامورين پليس امنيت همراه با نماينده های کارگران در دادستانی تهران کارگران شوند. کارگران معترض اين دو کارخانه ساعت 14 ظهر به تجمع خود پايان دادند. اين کارگران با احتساب دستمزد اسفند و عيدی و پاداش امسال خود سه ميليارد تومان کارگران کارخانه های صنايع فلزی شماره 1 و 2 از مرداد ماه سالجاری به جز ملبغ ناچيزی به عنوان علی الحساب، دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند و کارخانه در ارديبهشت امسال به خريداران جديد واگذار شد. اين خريداران طی دو ماه اول مالکيت خود بر اين کارخانه ها معوقات کارگران را پرداخت کردند و با خريد مواد اوليه طوری هستند اما از اواخر تير ماه تاکنون کارخانه ها را به حال خود رها کرده اند و کارگران هيچ خبری از آنان ندارند. در طول اينمدت اين کارخانه ها توسط چند تن از مديران ميانی بوده اند اداره ميشود.

  بنا بر اظهار کارگران، از تير ماه سالجاری تاکنون، نماينده های آنان با نامه نگاری های متعدد و شکايت به اداره کار اسلامشهر و دادستانی تهران و ديگر مراجع قانونی خواهان کنون به هيچ نتيجه ای نرسيده اند.

  به گفته کارگران، خريداران جديد کارخانه مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی هستند و مالک قبلی نيز حاضر به پذيرش هيچ مسئوليتی نيست. کارگران اين کارخانه است و مالک قبلی، مسئول اصلی وضعيت حاضر در اين کارخانه هاست.

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click