click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران متروی مهرآباد اعتصاب کردند

  حدود ٢٠٠ تن از کارگران متروی مهرآباد از ساعات ٨ ٩٠ با خاموش کردن دستگاهها دست به /١١ / صبح امروز مورخ ١٧ اعتصاب زدند.

  به گزارش کميته هماهنگی، اين کارگران که در ۵ ايستگاه مختلف مشغول ساخت تونل برای مترو هستند، در اعتراض به ۵ ماه حقوق معوقهٔ خود دست از کار کشيدند.

  بعد از چند ساعت کارگران هر ۵ ايستگاه در يکی از ايستگاهها جمع شدند و به اعتصاب خود ادامه دادند. در نهايت با دخالت حراست و نيروهای ضدشورش کارگران ايستگاههای مختلف را مجبور کردند که به ايستگاههای خود برگردند، اما کارگران همچنان در ايستگاههای خود به اعتصاب ادامه دادهاند و خواهان دريافت ۵ ماه حقوق معوقهشان هستند.

  لازم به ذکر است که بعضی از اين کارگران در مردادماه و نير دیماه برای دريافت حقوقهای معوقه خود اعتصاب کرده بودند که با وعدهٔ کارفرما مبنی بر پرداخت حقوقها در کمتر از يک هفته، به سر کار خود برگشته بودند.

  اما تا به اين لحظه هنوز کارفرما به وعدهٔ خود عمل نکرده است و اين باعث خشم کارگران و اعتصاب آنها

  شده است

  سه شنبه 18 بهمن 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click