click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  راهپیمایی کارگران در سااوه

  کارگران چينی اسپيدار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان اقدام به راهپيمايی کردند

  ٣٠ ظهر روز دوشنبه هفته جاری در اعتراض به عدم / اتحاديه آزاد کارگران ايران: کارگران کارخانه چينی اسپيدار از ساعت ١

  پرداخت دستمزدهای خود، از شهر صنعتی کاوه دست به راهپيمايی به سمت شهر ساوه زدند و در نتيجه اين اقدام آنان جاده قديم

  ساوه تهران مدتی مسدود شد. بدنبال اين حرکت اعتراضی از سوی کارگران، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در ميان آنان حاضر

  شد و با قول رسيدگی به خواستهای کارگران از آنها خواست نماينده های خود را به فرمانداری ساوه بفرستند.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، صبح ديروز ١۶ نفر از نماينده های کارگران با حضور در

  فرمانداری شهر ساوه پيگير مطالبات خود شدند اما بدليل عدم حضور فرماندار به نتيجه ای نرسيدند و بار ديگر امروز به

  فرمانداری مراجعه کردند و تا لحظه دريافت اين خبر در ساعت ١۶ همچنان در فرمانداری ساوه حضور داشتند.

  ١۴٠ کارگر رسمی چينی اسپيدار از مرداد ماه سالجاری تاکنون دستمزدها و عيدی و پاداش سال گذشته خود را دريافت نکرده اند

  و شکايت آنها به نهاد رياست جمهوری و اداره کار استان مرکزی و ديگر نهادهای مسئول نتيجه ای نداده است.

  اين کارخانه ٢٩٠ کارگر رسمی و قرار داد موقت دارد که همگی کارگران قرارداد موقت آبانماه سالجاری از کار اخراج شدند.

  کارفرمای اين کارخانه آخر اسفند ماه سال گذشته صد نفر از کارگران قرار داد موقت را اخراج کرد و سپس ارديبهشت ماه

  سالجاری بار ديگر آنان را دعوت بکار نمود و هيچ مدتی را در قرارداد آنان ذکر نکرد و بار ديگر در آبانماه سالجاری به بهانه

  پايان مدت قرارداد، مبادرت به اخراج تمامی کارگران قرارداد موقت کرد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران ٢۶ بهمن ماه ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click