click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اگر دستمزد 330 هزار تومانی سه برابر هم شود دردی از ما کارگران دوا نخواهد شد

  ماه پايان سال است و از يکی دوماه پيش بحث افزايش دستمزدها مطرح است. پروين محمدی نايب رئيس اتحاديه آزاد کارگران ايران در اين زمينه به سايت اتحاد اظهار داشت:

  واقعيت اين است که اين بحث به عنوان يک مسئله در زندگی ما کارگران هر لحظه و هر روز که با هزينه های کمرشکن زندگی سر و کار داريم و با آن ميجنگيم بسيار مهم است. بخصوص امسال که با قطع يارانه ها، شاهد افزايش روزانه ی قيمت ها بوديم و حتی اقلامی که قيمت گذاری آنها در دست دولت بود، همانند ميوه و تره بار و لبنيات مرغ و بليط اتوبوس و مترو چندين بار افزايش يافت چرا که تمام کالاها يک متولی دارند که مطابق با تورم بازار نرخشان را بالا ببرند ولی ما کارگران هستيم که برای تعيين کسان ديگری غير از خودمان تصميم بگيرند

  متاسفانه آنان که در مسند تصميم گيری قرار گرفته اند در ماه های پايانی سال تورم يادشان ميافتد تا اين تورم را ملاک افزايش دستمزد قرار دهند، انگارتا کنون مزد واقعی را افزايش قيمت ها را توانستند کنترل کنند واکنون دغدغه ی افزايش هزينه ها در همين ماههای پايانی سال را دارند. اين در حالی است که در طی ساليان گذشته آنچنان سطح اعلام هردرصدی آن راجبران را نميکند، حتی اگر 330 هزار تومان حداقل دستمزد به سه برابر نيز افزايش پيدا کند دردی از ما کارگران دوا نخواهد شد

  وی در رابطه با نظر خود در مورد ميزان افزايش دستمزدها افزود:

  سال گذشته کميته ی مزد تهران با اينکه از افراد مورد اعتماد وزارت کار تعيين شده اند و هميشه برای سخن گفتن منافع کارفرمايان و دولت را در نظر ميگيرند با تحقيقاتش متناسب برای هزينه های يک خانواده ی کارگری اعلام کرد

  امسال همانطور که گفتم با اين روند افزايش قيمتی که در طول سال با آن مواجه بوديم و چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده ای که برای تمام خريدهايی که انجام ميدهيم بايد تومان جوابگوی هزينه ها نخواهد بود البته با استاندارد های زندگی در ايران نه سطح توقع يک زندگی در خور آدميزاد.

  پروين محمدی تاکيد کرد: البته اين رقم برای شرايط کنونی نسبتا مناسب است نه برای سال آينده که هيچ تصوری از افزايش قيمت ها در آن نيست.

  وی در رابطه با اين سوال که آيا شورای عالی کار چنين رقمهايی را به عنوان حداقل دستمزد کارگران اعلام ميکند يا نه، اظهار داشت:

  مسلما خير، چرا که اين شورا تعيين شده است تا مواظب سود بازار و کارفرماها باشد و ميل و انگيزه ی صاحب سرمايه برای آنکه سرمايه اش را به کار گيرد کم نشود.

  مزد کمتری برای ما کارگران در نظر بگيرد. همانطوری که در دوران جنگ هيچ افزايشی برای دستمزد قايل نشدند و در سالهای بعد با اعلام تورمهای غير واقعی مبلغی غير به همين دليل کارشناسانشان در مواجه با نارضايتی ما کارگران از دستمزدهای تعيين شده توسط شورای عالی کار، حين همدردی با ما کارگران و اعلام نارضايتی از چنين سطح دستمزد تعيين شود که کارفرماها توان پرداخت آن را داشته باشند و هشدار ميدهند که اگر حقوق کارگران متناسب با هزينه ها تعيين شود ديگر هيچ کارفرمايی قادر به ادامه که ميخواهند ورشکستگی و بحران اقتصادی شان را بيشتر از گذشته بر سر ما سفره خالی ما کارگران خراب کنند.

  1390/11/ سايت اتحاد - پايان مصاحبه - 29__

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click