click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران فضای سبز سنندج با اعتراضات خود موفق به کاهش بيکاری ساليانه شدند

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال تجمع کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری سنندج در مقابل شهرداری مرکزی شهرداری سنندج به منظور کاهش بيکاری سالانه کارگران فضای سبز، طی ابلاغيه ای مناطق سه گانه فضای سبز اين شهر را موظف به بکار اين ابلاغيه مناطق سه گانه فضای سبز شهر سنندج موظف شده اند نيمی از کارگران خود را در دو ماه اول بيکاری آنان و نيمی ديگر را در دوماهه بدين ترتيب بيکاری ساليانه اين کارگران که چهار ماه در سال بود به دو ماه در سال کاهش پيدا کند

  حدود دويست کارگر فضای سبز شهر سنندج پيش از اين و در طول ده سال گذشته، مدت چهار ماه از سال را بيکار ميشدند. کارگران فضای اعتراض به اين وضعيت از روز 6 آذر ماه چند بار در مقابل دفتر فضای سبز اين منطقه و سپس در مقابل شهرداری مرکزی سنندج دست به شدند کاهش بيکاری ساليانه خود را به شهرداری سنندج بقبولانند. خواست اين کارگران اشتغال دائم در طول سال و يا در صورت بيکاری چهارماهه شدن بيمه هايشان در مدت زمان بيکاری شان است

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click