click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب رضا شهابی پس از ١٨ ماه بلاتکليفی

   رضا شهابی کارگر و عضو هيأتمديرهی سنديکای کارگران شرکت واحد که از ٢٢ خرداد ٨٩ در بازداشت موقت به سر میبرد

  تنها به دليل دفاع از حقوق کارگران دستگير شده در طول اين همه مدت تحت فشار و اذيت قرار گرفته و در آخرين تماس تلفنی که با خانوادهٔ خود داشت، اعلام کرد که ديگر توان تحمل اين شرايط را ندارد و از ابتدای آذرماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

  اين کارگر زندانی اعتصاب غذای خود را در شرايطی آغاز کرده است که وضعيت جسمانیاش بسيار وخيم است: بنابر گفتهٔ دکتری که او را معاينه کرده، غضروف بين تعدادی از مهرههای ستون فقراتاش از بين رفته و به دليل فشار مهرهها روی اعصاب

  نخاعی، احتمال از کار افتادن دست و پای چپ او وجود دارد؛ همچنين رضا شهابی از درد شديد در ناحيهٔ گردن، کمر و دست رنج میبرد و قلب و کليهاش وضعيت خوبی ندارد.

  با توجه به شرايط فوقالذکر، اعتصاب غذا میتواند تأثيرات بسيار مخرب و غيرقابل بازگشتی بر سلامتی او بگذارد

  پنجشنبه 03 آذر 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click