click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تظاهرات گسترده ی کارگران در تبريز

  وزير بی لياقت استعفا استعفا

  هزاران نفر از کارگران تبريزی در سالگرد تصويب قانون(ضد کارگری) کار در هفته ی اخير بر عليه اين قانون اقدام به

  تظاهرات چشمگير کردند.

  به گزارش آذوح اين کارگران با سردادن شعارهای ترکی نظير "کارگر اوياخدی اوز حققينه داياخدی" و "وزير بی لياقت استعفا

  استعفا" خواهان رسيدگی به ماه ها بيکاری و عدم دريافت حقوق خود شدند. اين کارگران با در دست داشتن پارچه نوشتهها و

  سردادن شعار، اعتراض خود را نسبت به پيش نويس اصلاح قانون کار اعلام داشتند.

  اين تجمع پرشور در حالی برگزار گرديد که نيروهای امنيتی از روزهای گذشته با تهديد فعالين کارگری آنان را نسبته به

  برخوردهای شديد هشدار داده بودند. گفتنی است هفته ی گذشته چند فعال کارگری آذربايجان با حکم دادگاه انقلاب تبريز به تحمل

  بيش از 22 شال زندان محکوم گشته اند.

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click